За нас

Целодневна детска градина отваря врати за най-малките жители на гр. Чипровци на 01.09-1972 като Обединено детско заведение с 4 градински и 2 яслени групи. От 1974 г. става Целодневна детска градина и носи името „Людмила Живкова“. От 2010 г. , след решение на Общински съвет е преобразувано в ОДЗ. ДГ“Детелина“ е общинска детска градина. Тя е единствена на територията на община Чипровци.

Тук се отглеждат и възпитават деца от 10м. до 7 год., разделени в три групи, от които 1 яслена и 2 градински групи. Яслена група с мед. сестра Мария Петрова и детегледачки: Мария Ненчова и Соня Денкова. Смесена група 3-4 год. с госпожи: Катя Костова, Мария Георгиева и пом. – възпитател Лили Колова.Подготвителна група 5-6 год. с госпожи Йорданка Ценкова, Елена Минчева и пом.- възпитател Галина Иванова.

 

Екип

Директор – Елена Минчева.

Счетоводител –Диляна Ненчова.

Касиер-домакин – Сийка Георгиева.

Мед. сестра – Гулнура Велкова.

Готвач – Даниела Павлова.

В нея се обучават и възпитават деца от 2 до 7 годишна възраст. Разполага с 80 места.На децата пътуващи от другите населени места е осигурен транспорт. В ДГ не се заплащат такси по решение на общинския съвет. Дворът на ДГ е обширен с оформени площадки,удовлетворяващи нуждите на децата за игри на открито. Помещенията са просторни и уютни и отговарят на всички санитарно-хигиенни изисквания. Разделени са на спалня, занималня, приемно помещение. ДГ работи на пет дневна работна седмица с работно време от 6,00 до 18,00 часа.

Мисия:

1.Да осигурим среда,в която всяко дете да има свобода да развива своите възможности и в същото време да цени и уважава уникалността на другите

2.Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности,развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на децата

3.Възпитаване на толерантност и уважение към индивидуалните различия на децата

4.Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка,съобразно ДОС, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност.

Визия:

Утвърждаване на детската градина като желана територия за децата,осигуряваща им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите.

Приоритет

1.Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина

  1. Равен шанс и достъп до образование

3.Откриване и стимулиране на образователния потенциал на всяко дете

4.Осигуряване на комфорт на децата с различна етническа принадлежност и със специални образователни потребности.

5.Развитие и подобряване на образователната среда и материалната база.

6.Да предложим образование,в което децата ще откриват себе си чрез различни дейности,да подготвим детето за училище и стимулиране чувството за успех и любознателност.

 

Прием

В ДГ“Детелина“ се отглеждат, възпитават , социализират и обучават деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование /Наредба №5 от 03.06.2016г./

Децата постъпват целогодишно

Може да се приемат за отглеждане,възпитание и социализация и деца от две годишна възраст

Предучилищното образование е задължително от пет годишна възраст

Условията и редът за прием са определени в Наредба с Решение на общинския съвет № 118 от 25.08.2016г.

Децата се приемат и отписват по желание на родителите със съответните заявления по образец

При приемане в ДГ се предоставят документи от родителите,съгласно Наредбата и Правилника за Дейността на детската градина