Центриране

За нас

ЦДГ „Иглика“ е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Занималните  и  спалните  помещения  са  в  добро  състояние,  естетически  и  функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт за децата.

Дворът е обширен с обособени площадки за всяка група, съобразно възрастта  със засадени дървета и храсти. Спазени са функционалните и  хигиенно‐ педагогиче ските изисквания при оформяне на дворното пространство.

Възпитателната  работа  в детската градина е дело  на директора,педагогическия  и другия  персонал  и  се осъществява  по  програмна  система за  възпитателната  работа  на детската  градина  приета  на  педагогически  съвет учебни  помагала  одобрени  от  МОН  и методически указания на МОН, творчески адаптирани, съобразно интересите и възможностите на децата.

Учителите в ДГ Иглика сами  преценяват  и  подбират  броя  и времетраенето  на  организираните допълнителни форми, съдържанието, средствата и подходите, като отчитат индивидуалността на всяко дете.

Храненето се осъществява , съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването за  здравословно хранене  на  децата  от  детските градини.
Децата получават храна три пъти на ден – сутрин, на обяд и следобяд.

Ръководството на детското заведение, цели да научим децата, че трябва да се научим да правим, да знаем, да живеем и да бъдем.