Центриране

За нас

През 1945 г. в града започва строеж на специална сграда за детска градина и завършва през 1948 г. Официално детската градина е открита на 19.09.1949 г. и стартира с 3 групи с директор Гинка Шишиджиева. От 1953 г. директор е Люба Лазарова и това е времето за благоустрояването на двора и обогатяване на материално – техническата база.

През 1972/73 г. започва строеж на пристройка към основаната сграда с цел увеличаване броя на групите на 6 бр. След пенсиониране на Люба Лазарова директор на ДГ е Райна Вълкова , а до края на 1992 г. е Атанаска Димитрова. До 1993/94 г. в детското заведение са оформени 8 възрастови групи деца, като 2 от тях са във филиал. От м. януари 1993 директор на детската градина е Стоянка В. Димитрова – магистър и с ІІ ПКС.

От 1994 г. до 2004 г. в детската градина настъпват кадрови промени, породени от намаляване на раждаемостта в града. През 2005 г. детската градина е преобразувана от ЦДГ в ОДЗ – на 18 май се открива една група детска ясла, а през 2007 г. се открива и една група към детската градина. Детското заведение разполага с двор на площ от 2200 кв. м. и сграда от 800 кв. м., 6 бр. занимални и 6 бр.спални, кухненски блок, физкултурен салон и медицински кабинет.

През 2004 г. ДГ е включена в проект „Красива България“ като за целта се подмени дограмата с алуминиева, извърши основен ремонт на покрива. През 2009/2010 г. ДЗ е включено в Оперативна програма „Регионално развитие“. Проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера“. До момента детското заведение е единствената в града с най-много групи и с добри условия за отглеждане и възпитаване на деца.

От 01.01.2010 г. ДЗ премина на делегиран бюджет, със счетоводител Виолетка Андреева. ДЗ „Изгрев“ е детско заведение с утвърдени традиции с натрупан педагогически опит, с професионално подготвени кадри. В момента в заведението работят 27 ч. персонал: 11 – педагогически, 3 бр.медицински и 13 обслужващ персонал.

НИЕ ДНЕС

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ ”ИЗГРЕВ”- гр.ПЕЩЕРА ЗА ПЕРИОДА 2011- 2014 г.

ДГ ”Изгрев” е съществена част от предучилищното възпитание в гр.Пещера и общината.В условията на промените, настъпващи в българското образование, които поставят основен акцент върху двете основни цели на образователната политика-равен достъп до образование и качествено образование, главната ценност е детето.Всяка идея за бъдещето развитие на ДЗ”Изгрев” е осмислена през призмата на тази ценност. Концепцията обхваща различни страни от дейността на детското заведение, оказващи пряко и косвено влияние върху физическото и духовно развитие на децата отглеждани и възпитавани в него.

ВИЗИЯ:

Утвърждаване на ДЗ”Изгрев”като конкурентно –способно ДЗ, желана и предпочитана възпитателно-образователна среда за личностно развитие на децата,осигуряваща им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите, с екип от високо отговорни и професионал но изградени личности .

МИСИЯ:

Да създадем среда,в която детето ще се чувства добре, ще получи обич,възпитание,обучение,съобразено с ДОИ,индивидуален подход и стимулиране развитието на потенциалните му възможности, а на родителите – сигурност и спокойствие,че детето им е на най-доброто място,обградено с професионалист.

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Създаване на условия за привлекателна, здравословна и насърчаваща индивидуалното развитиесреда, съчетаваща традициите, с ясно определени знания, практическа насоченост на учебното съдържание,привлекателни форми на обучение.

І. Оптимизиране на управленския процес, чрез адекватни за нуждите на дейността организационна култура и поведение, политики по управление на човешките ресурси и система за информационно осигуряване;

Задачи:

1. Реализиране на управленски процес, чрез целенасочена система от дейности, съобразени с регламентираните в Нормативните документи на европейското и българското законодателство изисквания;

2. Спазване принципите на демократичност и хуманизъм в управленската дейност на детското заведение.

3. Утвърждаване новата социална роля на директора на детското заведение като мениджър, реагиращ на динамичните обществени промени с адекватни и законосъобразни управленски решения;

Очаквани резултати

– Преориентиране на организацията на процеса в детската градина по посока на потребностите на новите социално-икономически условия и гражданското общество, с навременно информационно осигуряване на системата и с отвореност към международни комуникации;

– Утвърждаване конкурентноспособността на детското заведение в условията на пазарна икономика;

– Усъвършенстване на професионално значимите ценности и стимулиране на общата екипна отговорност;

ІІ.Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца.Диференциране на грижата за деца ,съобразно потребностите и интересите им.

Задачи:

1. Съобразяване с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, които определят обхвата, обема, характера, сложността и структурата на възпитателно-образователния процес, знанията и уменията, които децата трябва да владеят на изхода на образователната степен.

2. Привличане и задържане на децата от ромски произход,деца със специални образователни потребности и деца от социално слаби семейства в детското заведение.

3.Пълен обхват на пет и шест годишните деца от квартала за задължителна предучилищна подготовка две години преди постъпването им в първи клас.

3. Стимулиране интересите и заложбите на децата, чрез използване на форми за изява /празници, конкурси/ на техните общи и специфични способности и форми за популяризиране на талантливите деца;

4.Осъвременяване на материално –техническата база на детското заведение и създаване на среда,мотивираща учителите за повишаване на квалификацията ,развитие и усъвършенстване.

5. Вграждане принципите на гражданското и интеркултурното възпитание и образование на децата в процеса на педагогическо взаимодействие;

Очаквани резултати:

– Диференциране на грижите за децата спрямо техните различни потребности.

– Развиване на заложбите,таланта и способностите на децата в процеса на обучение и възпитание.

– Създаване на възможности за максимално развитие на потенциала на всяко дете чрез надграждане на знания и умения.

– Активно включване в квалификационни програми за кариерно развитие и усъвършенстване на педагогическия екип;

– Осигуряване на разнообразни и качествени допълнителни педагогически услуги в условията на детското заведение;

ІІІ. Социализация на детската личност посредством света на възрастните – интегративни функции на възпитателния процес в детската градина със семейството, училището и обществеността като партньори.

Задачи:

1. Осъществяване на целенасочена и разнообразна съвместна дейност между детската градина и семейството, като се използват разнообразни и ефективни форми на взаимно сътрудничество;

2. Утвърждаване на политики, насочени към взаимодействие на детското заведение с институции пряко или косвено оказващи влияние върху социализацията на децата в предучилищна възраст.

3. Приемственост между детското заведение и училището.

Очаквани резултати:

– Формиране на траен интерес у родителите за системно участие в съвместни дейности с деца и учители и превръщането им в реална подкрепяща среда;

– Изграждане на Училищно настоятелство към детското заведение, като надежден партньор на педагогическия екип и ръководството;

– Иницииране участието на детското заведение в проекти по Оперативните програми на Европейския съюз и на други международни и национални донори;

– Използване на маркетингов подход за привличане на бизнеса като партньор за реализиране на иновативни модели за популяризиране на детския талант;

ІV. Осъвременяване на материално-техническата база и дворното пространство на детското заведение във връзка със съвременните изисквания за организация на педагогическия процес, безопасните условия на възпитание, обучение и труд, естетиката на средата и превръщането и в стимулираща среда за социални контакти на различни равнища

Задачи:

1.Поетапно обновяване и осъвременяване на интериора по групи и стимулиране на разнообразни дизайнерски решения при оформяне на кътове за игра във вътрешните пространства на детското заведение;

2. Рационално и екологично-съобразно озеленяване на двора чрез обособяване на зони за игри на открито, спортни площадки, площадка по безопасност на движението и зони за сценична изява на децата;

3. Обогатяване на методическия кабинет с необходимата педагогическа, психологическа и методическа литература по проблемите на предучилищното възпитание и възрастова психология;

4. Поддържане на инициативата за привличане на алтернативни източници на финансиране за обогатяване на материалната база чрез работа по проекти,спонсорства,благотворителни изложби,концерти и др.

Очаквани резултати:

– Организирането на материалната среда, трябва да стимулира качества като активност, самостоятелност, находчивост и инициативност у децата, а така също да възпитава екологично-съобразно поведение и грижовност у децата.

– Привеждане на съществуващата в детското заведение база за закаляване на децата в режим на експлоатация, като се търсят възможности за нейното оптимално функциониране.

– Хуманизирането на педагогическия процес чрез оптимизиране на средата предполага съдържанието на общуването в нея да поставя детето пред избор, едновременно на социална и познавателна стратегия и да се осигуряват условия за разнообразна дейност на децата, удовлетворяваща потребностите и интересите им.

Приоритети в дейността на детското заведение

1.Издигане и утвърждаване престижа и авторитета на ДЗ, чрез високо ниво на възпитание и обучение на подрастващите .

2. Осигуряване на здравословни и безопасни условия за възпитание и обучение и труд в детското заведение.

3.Създаване на условия за развиващо обучение,което да осигурява изява на детските способности и дарования.

4.Работещо партньорство и добра координация с общинската администрация,областната администрация, местната общност и други институции за успешното осъществяване на националната и областна образователна политика.

5.Привличане на родителите за подпомагане на възпитателно- образователния процес чрез избор на форми за ефективно сътрудничество.

Стратегии в дейността на детското заведение

· Изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт на детското заведение;

· Изграждане на сплотен екип от високоспециализирани професионалисти ,на базата на единство на потребностите, интересите и целите;

· Изисквания за непрекъснато повишаване на компетентността на педагогическите кадри и гъвкавост в подходите,съобразно потребностите на децата и изискванията на времето;

· Внедряване на нови техники и технологии на общуване за стимулиране на интереса и сътрудничеството в групата;

· Възпитаване на уважение и толерантност към индивидуалните ,етнически и културни различия;

· Активно участие на родителите в живота на ДЗ чрез постоянен диалог,взаимно доверие и подкрепа.

На Детската градина, като първо звено на образователната ни система, се предоставя възможността да осигури на детето в предучилищна възраст необходимите условия за неговото цялостно развитие. В нея се създават оптимални възможности за формиране на социални нагласи, които детето трансформира в своето поведение. Ето защо, при организацията на възпитателно-образователния процес в ДГ, е необходимо да се съобразяваме с основните приоритети на образованието на бъдещето, защото децата, които се възпитават сега в условията на организираното предучилищно възпитание, ще живеят своя пълноценен живот през 21 век. Това ни задължава да организираме живота на детето, като пълноценен и съдържателен, да търсим онази съвкупност от дейности от организационно-педагогически, управленски и социален характер, които ще утвърждават функционирането на ДЗ”Изгрев”гр.Пещера, като необходима, надеждна и ефективно действаща възпитателно-образователна институция.