За нас

ДГ ПРОЛЕТ град Койнаре е открито на 25.03.1981 година с четири градински и две яслени групи – общо 140 деца и 30 души персонал с директор Богдана Даковска.

От 1987 година детската градина е школа по математика за утвърждаване на добрия педагогически опит в практиката. Поради демографския срив и намаляване броя на децата през 1997 година се закрива детската ясла и ОДЗ се трансформира в ЦДГ с четири групи, в които живеят и растат прекрасни деца.

От 1998 година след проведен конкурс директор на ЦДГ Пролет е Митка Кръстева. След 14 години на 01.12.2011 година отново се откри една яслена група с 24 деца и ЦДГ Пролет се преобразува в ОДЗ. На 01.02.2012 година ДГ Пролет се увеличи с една група чрез вливане на ЦДГ Калина Малина село Глава като филиал.

За децата в детското заведение се грижи висококвалифициран, амбициозен и отговорен персонал, съчетаващ опита на по – възрастните с ентусиазма на младите учители, медицински сестри и помощник – възпитатели. Пет учителки са магистри с I, II, III, IV,V ПКС; четири са професионални бакалаври с IV и V ПКС.

Педагогическият персонал поддържа своята квалификация чрез участие в курсове, организирани от ДИУУ , на регионално и национално ниво.

Помощник – възпитателите в детското заведение завършиха квалификационен курс по специалността през 2009 година и са първи помощници на учителите в ежедневната работа с децата.

През целия период на съществуване ДГ Пролет отстоява идеята за повече детски смях, радост, отглеждане на здрави, знаещи и можещи деца, качествен учебно-възпитателен процес, съчетаващ новаторство и традиция, познавателна, социална и специална подготовка на децата за училище.

Колективът се стреми да създава и поддържа атмосфера на равнопоставеност на всички, разбиране и уважение личността на детето, приобщаване на децата към фолклорното богатство и традициите на родния край.

През 2008 година детската градина бе включена и работи по спечелен от Община Червен бряг Проект за интеграция на учениците и децата от етническите малцинства Да се научим да живеем заедно финансиран от ЦОИДУЕМ и съфинансиран от Община Червен бряг.

Със средства по проекта бе оборудвана и открита Позитивна класна стая за провеждане на творчески дейности с децата в три направления: традиции и обичаи, изобразително изкуство, музика.

Проведените обучения с родителите на децата спомогнаха за редовното посещение на децата и за намаляване броя на отпадналите от детска градина – най- вече на децата от подготвителна за I клас група.

През 2009 година спечелихме и работихме по проект по оперативна програма Развитие на човешките ресурси – Без звънец на МОМН във връзка с допълнителната работа с децата, не посещавали детска градина и изоставащи в учебния материал.

През 2010 година бе извършен цялостен ремонт – външно саниране, хидроизолация на покрива, смяна на вътрешна и външна дограма, смяна на парен котел и цялата парна инсталация, вътрешен ремонт на детското заведение по спечелен от Община Червен бряг проект по Оперативна програма Регионално развитие на Европейските структурни фондове.

Нашето детско заведение стана едно прекрасно, модерно и желано място за възпитание и обучение на децата от град Койнаре.

От учебната 2010/2011 година нашите деца получават два пъти седмично безплатен плод по Схема Училищен плод на Държавен фонд Земеделие.

Вярвайки в добротата и чистотата на детската душа, целият ни колектив работи с грижа и любов, идеи и опитност за емоционалната удовлетвореност, физическо и психическото здраве на децата.

Ръководството и колективът на ДГ Пролет се стреми всекидневно да подобрява работата с децата, да развива техните творчески заложби и потенциал.