За нас

В детската градина се отглеждат над 220 деца, разпределени в осем възрастови групи. За тях с любов се грижи 34 членен персонал.

ДГ Пролет е с многобройни изяви, постижения и награди. Стимулира участието на семейството в образованието.

ДГ Пролет разполага с творчески педагогически екип, възпитаващ детската личност в днешна и утрешна гордост на страната.

Днес, утре и винаги в ДГ Пролет остава най-ценното, което носим като хора и личности – обичта. Ние всички много обичаме нашата детска градина, а децата са част от смисъла на нашия живот.

Желаем на нашите деца здраве, щастливи игри и сбъднати детски мечти.

История
Уважаеми настоящи и бъдещи възпитаници на ДГ Пролет и родители, представяме ви кратка история на нашата детска градина:

май 1944г. – собственика на Химическия завод г-н Чилов открива една група за работниците на завода и създава ЦДГ №1 Юри Гагарин.
септември 1956г. – за нуждите на работниците на Фуражен завод се открива ЦДГ №2 с две групи.

септември 1968г.  – в с. Маслово се сформират две групи и ЦДГ №3.

декември 1981г.  – в гр. Костинброд – първи район е построена детска градина от нов тип – ЦДГ №4 Тодор Спасов с шест групи.

март 1982г. – тържествено се открива и започва да работи с деца.

септември 1982г. – в с.Голяновци се разкрива една филиална група към ЦДГ №4 Тодор Спасов.

От март 1992г. – в резултат на демократични промени ЦДГ № 4 Тодор Спасов се преименува в ЦДГ Пролет.

септември1992г. – ЦДГ №3 е закрита поради реституция на сградата и ЦДГ №3 и ЦДГ Пролет се обединяват в ЦДГ Пролет.
декември 1992г. – ЦДГ №2 и ЦДГ Пролет се обединяват в ЦДГ Пролет.
юни 1993г. – ЦДГ №1 е закрита поради реституция на сградата и децата и персонала преминават към ЦДГ Пролет.

декември 2004г. – ЦДГ Пролет е разделена – отделят се четири групи, от които една яслена и се създава ОДЗ Радост.
юли 2008г.  – в ЦДГ Пролет се открива една яслена група и се преименува в ОДЗ Пролет.
Днес в ОДЗ Пролет в осем групи, от които една яслена се обучават и възпитават 217 деца от професионалисти – 14 учители, 20 служители и 3 медицински сестри.

Днес, утре и винаги в ДГ Пролет остава най-ценното, което носим като хора и личности – обичта. Ние всички много обичаме нашата детска градина, нашите деца са част от смисъла на нашия живот.

Прием

Защо „Пролет”?
УВАЖАЕМИ СЕМЕЙСТВА,
Ние Ви предлагаме да поверите детето си на квалифицирани педагози и психолог, които ще се грижат за него в самостоятелна и съвременна материална база, двор с обновени площадки и съоръжения.

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 

 • Логопед
 • Английски език
 • Художествена гимнастика
 • Народни танци
 • футбол

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СА:

 • Уютна, спокойна и близка до семейството среда
 • Самостоятелна занималня, спалня и санитарен възел към всяка група
 • Съобразяване с личността на детето
 • Развиване на неговата индивидуалност, способност и интереси
 • Компетентност, професионализъм и обич от страна на екипа
 • Осигурен транспорт

П Р А В И Л Н И К
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ НА НОВОПРИЕТИТE ДЕЦА /ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ/

 1. Представя се оригинал и ксерокопие на удостоверението за раждане на детето, ката ксерокопието остава в детското заведение.
 2. Представят се оригинали и ксерокопия на личните карти на родителите /настойниците/, като ксерокопието остава в детското заведение.
 3. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ към датата на кандидатстване работи в съответното юридическо лице, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 4. За самоосигуряващи се родители – копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
 5. Служебни бележки за всеки от родителите, издадени от Община Костинброд на основание чл. 162, ал.2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс за липсата на задължения към Община Костинброд.
 6. Други задължителни документи, удостоверяващи наличие на предимства, посочени в Раздел III, т.3.1. от Правилника за кандидатстване, приемане и записване на деца в общинските детски заведения.
 7. Други задължителни документи, удостоверяващи наличие на предимства за намаляване или освобождаване от заплащане на такса за ползване на услугите на детските заведения на територията на Община Костинброд.
 8. ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР /ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАНЕСЕНИ ДАННИ ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕТЕТО/
 9. ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ НА ДЕТЕТО, ИЗВЪРШЕНИ НЕ ПО-РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
 10. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КРЪВ И УРИНА НА ДЕТЕТО, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
 11. МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР, ЗА ЛИПСАТА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛНИ, ИЗДАДЕНА НЕ ПО-РАНО ОТ 3 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Решение № 662 на Общински съвет – гр. Костинброд

Решение № 855 на Общински съвет – гр. Костинброд

Н А Р Е Д Б А
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

 

Групи

Яслена група
Лозева
Кръстанова
Тодорова

Първа група
Гатева
Точева
Коева

Втора група
Величкова
Митова
Фенерска

Трета група
Манолова
Кирова
Гергинова

Четвърта ”а” група
Иванова
Николова
Петрова

Четвърта ”б” група
Георгиева
Милева
Миланова

Филиал с.Голяновци
Славова
Мазганова
Гаврилова