Центриране

За нас

Всеки период от детството се характеризира със своеобразие и неповторимост, има своя “възрастова сензитивност”.

Предучилищната възраст от живота на човека е период, в който с изключително бурен темп и с изумителна дълбочина се натрупват познание и практически опит.

Възрастта между три и седем години е богата със сензитивни точки и ако ние ги познаваме, можем да ги използваме за да реализираме успешна възпитателно-образователна дейност с децата в различни направления / български език и литература, математика, социален свят, природен свят, физическа култура, изобразително изкуство, безопасност и др./.

Ето защо детската градина е едно от местата, където би могло да се положи това начало.

Значимостта на предучилищната възраст за развитието на детето изисква задължителност и непрекъснатост на осъществяването на качествен възпитателно-образователен процес с цел постигане на държавните образователни изисквания /ДОИ/ за предучилищно възпитание и подготовка:

– Български език и литература

– Математика

– Социалния свят

– Природен свят

– Изобразително изкуство

– Музика

– Физическа култура

– Конструктивно-технически и битови дейности

– Игрова култура.

Предучилищното образование е важна част от образователното дело в Република България. Качеството му се гарантира точно от тези ДОИ, регламентирани в чл. 16 от Закона за народната просвета.

Те се постигат от децата вследствие високо професионалния и значим труд на целия екип в детската градина от директора до работника поддръжка на сгради.

Подготовката на децата за училище и развиването на потенциалните възможности на всяко дете посредством обогатяването на детското развитие, съхраняването на ценността на предучилищното възпитание и успешния преход към училищното обучение.

Материална база

Наличие на специализирани кабинети в 188 ДГ ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ

Музикалния салон е самостоятелен и се използва за музикално-творческа активност на децата и за съвместни празници с родители и гости
През топлите сезони за празнуване на празници от календарно-обредната система на българина , за подвижни, театрални и игри с вода ,се използа вътрешен двор , включващ зелени площи, съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих, както и подиум за представяне на спектакли и концерти
Кабинет за възпитание и обучение по Безопасност на движението – пълно оборудване, предвид това, че е известна като специализирана за работа по тази специфична проблематика
Учителска стая с локална мрежа и достъп до интернет.Наличие на мултимедия за презентации
Библиотека с богата база от учебници, учебни помагала, научна периодика и др. за предучилищно възпитание и подготовка
Уникално богатство на стенописи, рисувани от различни художници.