Центриране

За нас

В подножието на Люлин планина, сред зеленина и слънце се намира Район Банкя – известен балнеолечебен и национален център за профилактика на сърдечни заболявания. Единственото ДГ № 25 “Изворче” е общинска собственост и функционира в две сгради: в основна сграда на ул.”Петко Д. Петков” № 15 и филиал на ул.”Восток-2” №4.

ОСНОВНА СГРАДА НА УЛ.”ПЕТКО Д.ПЕТКОВ”№15

През учебната 2016/2017 г. групите ще са разпределени по възраст, както следва: 2 първи групи – набор 2013 година, 1 втора група – набор 2012 година, 2 подготвителни групи за петгодишни деца – набор 2011 година и 3 подготвителни групи за шестгодишни деца – набор 2010 година. Детското заведение разполага с модерно обзаведени кабинети, зала за художествени дейности, физкултурен салон, плувен басейн. Групите са настанени в просторни помещения, отговарящи на изискванията за безопасност, естетика и комфорт.

Усилията на целия колектив са насочени към осигуряване на необходимите условия за функциониране на ДГ №25 “Изворче” като среда за цялостно развитие на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности. Многоoбразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на способностите и творческа изява на децата.За децата се грижат висококвалифицирани учители, педагог, медицински сестри и помощно-обслужващ персонал.

С децата, имащи говорни проблеми, работи квалифициран логопед и за това не се заплаща допълнително. Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за училище по програми одобрени от МOН. Семейството и детската градина са партньори в гражданското образование на децата. Осъществява се реално взаимодействие и участие на родителите във възпитателно- образователния процес. Съвместно с настоятелство “Щастливо детство” се обсъждат и решават въпроси, свързани с цялостната дейност на детското заведение.За възпитаване на общочовешки ценности, самоизява и проява на творчество, съвместно с родителите организираме ежемесечно театрални постановки, празници, развлечения , ски училище и летен отдих.Родителите се запознават с резултатите от възпитателно- образователната ни работа чрез родителски кътове, ден на отворени врати, тематични дни и открита практика.