Центриране

За нас

28-ма ДГ „Ян Бибиян“ е столично целодневно детско заведение за деца от 3 до 7 годишна възраст. Детската градина предлага качественото образование и непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенцияла на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация.

  • Осигуряване условия за физическо, нравствено, умствено и социално развитие на децата;
  • Привличане и приобщаване на родителите като партньори с цел оптимизация на взаимодействието „семейство – детска градина“;
  • Промяна на гледната точка на обществото към образованието не само като информационно или като изцяло ангажирано с отглеждането и възпитанието на децата, но и като хуманно-прогресивно, носещо отговорност
  • както за основополагащи умения, знания и отношения, така и за социалната култура на подрастващите.

ДГ №28 се помещава в специално построена сграда за десет групи, съобразена с всички санитарно-хигиенни условия. Дворът на ДЗ е голям и достатъчно просторен за игра и спортни дейности на децата. Групите са приведени в много добър хигиенно-санитарен вид, като три от тях се радват на нови дидактични шкафове, а на една е подновена подовата настилка. Детското заведение разполага с обособено помещение за изучаване на английски език, просторен музикален салон и реновиран плувен басейн ползвани от децата почти целогодишно.

Капацитет на градинските групи – 240 деца;
Капацитет на яслените групи – 60 деца.