Центриране

За нас

ДГ 7 „Детелина“ е общинска детска градина от авторски тип. Разположена е в подножието на планината „Витоша“, в близост до Южния парк. Тук отглеждаме и възпитаваме деца от 1 до 7 год. , разпределени по възрастов принцип в 14 групи – 2 яслени и 12 градински.

Основната ни мисия е да усъвършенстваме създадените педагогически, здравно-хигиенни, материални условия, необходими за качествен образователно-възпитателен процес и съобразен с европейските норми и стандарти.

Целите са насочени към утвърждаване на основния субект в системата на възпитателното взаимодействие –детето, и възможност за изграждане на свободна, морална, интелигентна, инициативна, ценностна ориентирана и мотивирана личност, уважаваща правата на другите, при спазване на природните и обществени закони, способна пълноценно да се развива в живота. Целта на образователно-възпитателната ни работа е изграждане и развитие осигуряване на разнообразни, стимулиращи условия, разширяващи жизнения опит на детето; стимулиране желанието на детето да опознае света, в който живее; въвеждане на детето в различни ситуации и разширяване опита му в общуването с хора от различни общности, етноси, религии и физическо различие.

Още

Нашият екип прилага и въвежда нови преподавателски технологии с доказана иновативност, което утвърждава нашата педагогическата практика като една от добрите в системата на предучилищното образование в България и съобразена с европейските тенденции в образованието. Използваме и апробираме педагогически форми, методи и средства, които стимулират развитието на детските способности и емоционална активност.

Участваме в международни научно-практически конференции и семинари, носители сме на отличия за „реализиране на ефективен модел за развитие на предучилищното възпитание и обучение“ и за „принос в педагогическата дейност и внедряване на иновационни образователни технологии“. Участваме в медийни предавания и изяви. Родителите са наши партньори – участват активно в обучителни тренинги, проекти, лагери и в различни режимни моменти.