Центриране

За нас

ДГ Детски свят е създадена през 1985 година.

Детска градина Детски свят се намира в село Кошарица, община Несебър, област Бургас. Сградата е разположена в централната част на селото с обширен двор – подходящ за разнообразни дейности и игри на открито, има площадка и два пясъчника.

Сградата е двуетажна, като на всеки етаж е разположена по една смесена група и е цялостно обновявана през 2009 г. и през 2012 г. – в рамките на реализиран от община Несебър проект за енергийна ефективност.

Материално-техническата база е добра-две занимални, две спални, медицински кабинет, методичен кабинет, кухненски блок-обзаведени по съвременните изисквания за детско заведение.

Детската градина разполага и с физкултурен салон оборудван със съответните дидактически средства за физическа подготовка и развитие на децата.

Първи директор на детското заведение е Цвета Белчинова. Тя ръководи детската градина от 1985 г. до пенсионирането си през 1998 г.

От 1998 до 2003 г. директор е Димитринка Кръстева, а от 2003 до 2009 г. – Мариана Минчева.

От 2009 г. длъжността директор се изпълнява от Екатерина Иванова, а поради ползването на отпуск, към настоящия момент Пепа Добрева изпълнява длъжността директор.

ЦДГ „Детски свят” е детско заведение с две смесени разновъзрастови групи, всяка от които с капацитет по 25 деца.

В детското заведение работят четирима педагози (вкл. и директора) и четирима служители – непедагогически персонал.