Центриране

За нас

ДГ  Детски свят е разположено върху 5500 кв. м площ, в двуетажната сграда, строена по типов проект и предлага много добро архитектурно решение на средата за организиране на пълноценен детски живот.

За обучението на децата по актьорско майсторство е изградена зала за художествено-творческите дейности и детска театрална сцена. Възпитателно-образователният процес е обезпечен със съвременни аудио-визуални учебно-технически средства и дидактични материали.

ДГ  Детски свят – Благоевград е подготвителна институция с яслена група в системата на народната просвета с капацитет двеста и четири места, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца на възраст от десет месеца до постъпването им в първи клас при целодневна организация на педагогическия процес.

В детската градина се отглеждат, обучават и възпитават деца със специфични образователни потребности, логопедично обслужване, на ресурсно подпомагане, както и деца от други етноси /арабски, руски, италиански, гръцки и др./.

ДГ  Детски свят е утвърдена школа за извеждане на добри педагогически практики и реализира най-новите тенденции в областта на педагогическата наука, като:

– Провежда открити практики като елемент от целенасочената грижа за здравето на децата
– Провежда широка изследователска дейност по проверка на ефективността на ДОИ и програмите за образователно съдържание по направление Физическа култура
– Провежда перманентно изследване на физическото, функционалното и двигателно развитие на децата с цел моделиране на педагогическата дейност в унисон с актуални потребности и природните им дадености
– Провежда образователно-научна дейност под ръководството на преподаватели от ЮЗУ Н. Рилски и ДИУУ
– Извежда добър педагогически опит за интегриране на деца от други етноси. Интегрира деца със специални образователни потребности. Провежда целенасочена и системна работа с децата за придобиване на музикално–слухов и двигателен опит чрез запознаване с образци на съвременното и класическото изкуство и на българския фолклор.

През последните години ДГ Детски свят се утвърди като езикова школа за деца от предучилищна възраст, в която в сътрудничество с Езиков център Лингва мунди се постигат забележителни резултати в обучението на децата по английски език.

Всеки учител има свой стил на взаимодействие и общуване с децата в условията на подкрепяща среда.