Центриране

За нас

1. Актуални данни

ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ е общинска детска градина, разположена в най-чистия демографски район на Благоевград – кв. „Еленово“.

Осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето. Гарантира неговите права, свободи, сигурност, достойнство и уважение. Възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции, към културните и общочовешките ценности.

В ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ се отглеждат 298 деца от 3-7 годишна възраст, разположени в 11 групи. За тях се грижат педагози и помощен персонал без разлика от пол, националност и вероизповедание.

2. Мисия

Модерна и привлекателна детска градина за гарантиране на условия и предпоставки за съхраняване на детство като ценност и равен шанс за постъпване в училище.

3. Цели на детската градина

Осъществяване на предучилищно възпитание и образование на основата  на съхраняване и обогатяване на съществуващите традиции във възпитателно-образователната дейност на педагогическия екип в контекста на евроинтеграционната концепция в образованието.

4. Ключови ядра

 • Реализиране на новия междукултурен модел между предучилищното и началното образование;
 • Равен шанс за всички деца;
 • Откриване и стимулиране на образователен потенциал чрез използване на личния опит;
 • Възпитание на уважение към индивидуални различия и готовност за възприемане „дугостта“ като равноправни и равностойни.

5. Какво предлага ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 „СВЕТА БОГОРОДИЦА“

 • Модерна и функционална база;
 • Усъвършенствуване уменията на всяко дете;
 • Специално отношение към детето като личност;
 • Висококвалифицирани педагози;
 • Собствена кухня с балансиран режим на хранене;
 • Физкултурен салон – таекуондо, футбол;
 • Логопед и музикален ръководител;
 • Театрални представления;
 • Училище без насилие – работа с родители;
 • Танцови школи;
 • Ранно чуждоезиково обучение;
 • Работа с деца от ромски произход;
 • Стая за приказките, куклите, драматизациите;
 • Обезопасен двор с площадки за игра за всяка група, удароподемна гумена настилка;
 • Богата материално-техническа база – 4 интерактивни дъски, мултимедии.
6. Директор
Ръководител на детското заведение е ДИМИТРИНА ЛЮБЕНОВА ШОПОВА.
Работно време на детската градина: от 6. 00 ч. до 18. 30 ч.
ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ:
0878 418 415 – ДИРЕКТОР
0886 895268 – ЗАТС