Центриране

За нас

ЦДГ № 6 „Щастливо детство”- Благоевград  е публична общинска собственост.Разположена е върху 3020кв.м. площ в ж.к. „Еленово”, гр.Благоевград. Централната сграда е триетажна  плюс административен блок към нея.Строена е по типов проект и предлага много добро архитектурно решение на средата за организиране на пълноценен детски живот.За обучението на децата разполагаме с физкултурен салон, музикален салон и логопедичен кабинет .

През 2011 год. Бе извършен основен ремонт на централната сграда с подмяна на дограмата,топло и хидро изолация, ремонт на кухненски блок и санитарни помещения във всички групи. Оборудването на помещенията е съобразено с възрастовите особености на децата и  с тяхната безопасност. Отоплението в градината е осигурено от локално парно на газ. За здравето на децата в детската градина се грижи медицинска сестра ,която има оборудван медицински кабинет и разполага с необходими медикаменти за първа помощ.

Възпитателно-образователният процес е  обезпечен със съвременни аудио- визуални учебно-технически средства и дидактични материали.

ЦДГ №6 в Благоевград е подготвителна институция в системата на народната просвета с капацитет от 250 места. Тук се отглеждат и обучават деца на възраст от 3 години до постъпването  им в първи клас при целодневна организация на педагогическия процес.

В детската градина се възпитават и обучават от 260 до 270 деца от български и ромски етнос. Тя е първата образователна институция, в която децата от двата етноса живеят заедно.Усилията на екипът са насочени към интегрирането на децата от различни етноси ,възпитаването на толерантност  и солидарност.

В ЦДГ №6 „Щастливо детство” работи екип от 42 човека.В градината работи логопед, който се занимава с говорните проблеми на децата от всички групи.  Изградена е атмосфера на творческо  сътрудничество  и взаимопомощ, висок  професионализъм,умения за екипна работа  при  постигане на поставените задачи и цели. Всеки учител има свой стил на общуване и взаимодействие с децата в условията на подкрепяща образователна среда.

В детската градина са осигурени условия за допълнителни педагогически услуги:

– чужд език

–  танци

–  изобразително изкуство

–  футбол

–  шах

 2. История

Целодневна детска градина №6 „Щастливо детство” гр.Благоевград отваря врати на 1.01.1986 год. Детската градина  е работила   по проекти  и добри педагогически практики  като:

–           Интегриране на деца със специални образователни потребности

–           Интегриране на деца от ромски етнос и осигуряване на равен достъп до качествено образование.

–           Образователен проект „Стъпка по стъпка”- подпомагане десагрегацията на ромите и подобряване достъпа до качествено образование.

–           Проект за усъвършенстване на двигателната дейност и формиране на двигателни умения и навици у децата от предучилищна възраст.

–           Проект към Министерството  на околната среда и водите.

–           Програма  „Спорт за децата в свободното време”- школа по шах

–           Проект „Децата” финансиран от ЦОИДУЕМ  към МОМН  за 2012/2013 год.

–      В момента  в градината  се работи  по  Проект „Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца“за 2013/2014г.- МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

  3. Основни цели  на екипа на ЦДГ №6 за постигане на отлични резултати:

1.Дейност, насочена към осигуряване физически и емоционален комфорт у детето на 3-7г.

2.Мотивиране на бъдещия първокласник и осигуряването на отличната му обща и специална подготовка;

3.Квалификационно усъвършенстване на екипа в детската градина;

4.Повишен интерес към дейностите в детската градина .

5.Желание за изява на родителите  и подпомагане работата на децата по групи.

6.По-голяма мотивираност сред родители и деца за продължаване на обучението във всички етапи на образованието.

Организират се дейности / празници , състезания, изложби/ съвместно с родителите,което засилва връзката със семейството и активното  му  участие в живота и дейността на детската градина.

3. Директор

Директор на ЦДГ №6 „Щастливо детство” в гр. Благоевград е  Катя Янчева.

 

4. Контакти

Централна сграда- Благоевград ,ж.к. „Еленово“

ул. „Свобода” № 8

тел. 073/ 89-50-99

Филиал 1  – Благоевград ,Помощно училище „Св. Паисий Хилендарски”

ул. „Свобода” № 3

GSM – 0893 391 464

Филиал 2  – Благоевград , ж.к. „Ален мак”

Блок № 4 Б

GSM – 0878 418 321