Центриране

За нас

ДГ 1„Щастливо детство“ е построена през 1971г.и се намира в близост до централнат част на града.

МИСИЯ: Детската градина да осигурява качествено възпитание, съответстващо на динамиката на утрешния ден, да поставя началото на общество без предразсъдъци, да възпитава личности – знаещи , можещи, с високо самочувствие, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените си сили.

ВИЗИЯ: Детската градина – модерно, достъпно и качествено образователно заведение

ЦЕЛ: Утвърждаване в практиката на детската градина всички нови тенденции и виждания за развитието на Предучилищното възпитание, за да се постигне онази гъвкавост, динамичност и адаптивност в педагогическия процес, който Все стимулира пълноценното Развитие на Детето.

ДГ 1 „Щастливо детство“ изгражда своя облик, търсейки хармония между следните компоненти: Образователна общност, работеща като екип на всички нива. Учителски екип, съставен от професионалисти.Родители, активно включени в процеса на възпитание. Създаване подходяща среда за развитие на творческия потенциал и детското въображение. Организираме живот, основан на:

– толерантност;
– равнопоставеност;
– сътрудничество;
– самостоятелност;
– собствен избор.

Ние вярваме, че детето може да се развива пълноценно, когато е обградено с грижа, обич, доверие и уважение. Изпробвайки пътищата, които ние-учителите извървяваме заедно с него, детето изгражда свой ​​опит, расте щастливо, родителите – спокойни.

НИЕ ИСКАМЕ ДЕЦАТА да получават най-доброто от нас,възрастните.Да съпреживяват истинските неща в живота, да се радват на красивото, да правят добро, да могат да отстояват мнението си, да се вслушват,да се борят,да откриват и съграждат.

Обучение

Детската градина съчетава най-доброто от образователните ни традиции с ефективни съвременни методи на обучение, които позволяват на детето да мисли, да твори, да осъзнава и развива своите дарби и способности, да бъде адекватна и отговорна личност.
Подготовката на децата се провежда по образователна програма, одобрена от МОН и включваща следните образователни направления:

1.Български език и литература.

2.Социален свят.

3.Природен свят.

4.Математика.

5.Конструктивно-технически и битови дейности.

6.Изобразително изкуство.

7.Игрова култура.

8.Музика.

9.Физическа култура.
Подготовката за училище е важен етап от образователната ни система. Роля за успешната подготовка има и семейството. Една от формите за работа със семейството е „Консултативният кабинет“.Там родителите намират компетентни отговори от специалисти на много въпроси, свързани с физическото и психическото здраве на децата,педагогическия подход ,говорни проблеми,добрите маниери, как да предпазим децата отпрестъпления,тайните на щастливото детствои др.Организиран е„Клуб по интереси“,чиято основна цел е опознаване и разбиране на моралните ценности и послания, които носят българските народни обичаи и традиции. В ДГ 1 „Щастливо детство“ Децата развиват своите знания , талант и творчески умения чрез
допълнителните дейности ,които се предлагат в детската градина :

-Английски език;

-Български народни танци;

-Изобразително изкуство;