Центриране

За нас

ДГ 51 ЩУРЧЕ е целодневна детска градина, включваща и ясла, и е създадена през 1980 г.

Към момента в детското заведение има разкрити 10 групи, от които:

2 яслени групи – за деца от 10 месеца до 3 години;
8 градински групи – за деца от 3 години до постъпване в първи клас.
Детската градина се състои от:

По инициатива на директора и според нуждите на децата, няколко пъти годишно се провеждат срещи с всички родители, на които присъства и персоналът на детската градина, за да се обсъдят въпроси, свързани с дейността на детската градина и проблемите на децата.

Децата се учат и възпитават в спокойна, забавна и постоянно изменяща се обстановка, в която активно и самостоятелно овладяват знания, натрупват познавателен опит и търсят оптимални решения на създадените проблемни ситуации.оди и подходи в обучението на децата от първи до четвърти клас, в съответствие с бързото развитие на технологиите.

База

Основна сграда – реновирана и модерно обзаведена, снабдена със съвременни играчки от еко материали и мултимедийна техника за осъществяване на образователния процес според съвременните изисквания и технологии;
Просторен физкултурен салон;
Музикален салон със сцена, музикални инструменти и озвучителна техника;
Плувен басейн (който се използва целогодишно);
Няколко кабинета – Кабинет по английски език, Медицински кабинет, Логопедичен кабинет, Методичен кабинет;
Учителска стая, кухня, перално помещение, стаи за административния и помощния персонал;
Освен задължителното обучение, съобразено с държавните образователни изисквания, по желание на родителите се предлагат допълнителни педагогически дейности като:

-плуване
-футбол
-ранно езиково обучение по английски език
-народни и модерни танци

Логопедична група

От 2016 година към 51 ДГ „Шурче“ е разкрита една логопедична група за деца от 4 до 7 годишна възраст с комуникативни нарушения и съхранен интелект. Предимство се дава на деца с алалия /общо недоразвитие на речта/, заекване, дизартрия, ринолалия. В групата се извършва корекция на езика и говора, и се осъществява подготовка за училище. По възраст и вид на комуникативните нарушения, групата е от смесен тип. Приемът в групата не е по общия ред, а след задължителна среща с детето и предоставяне на съответна документация от родителите /заявление до Директора на ДГ, удостоверение за раждане, актуални епикризи от специалисти или данни от неврологични, психологични, логопедични изследвания, удостоверяващи ниво на когнитивно развитие/. След решение на комисията към детската градина, се обявяват резултатите в три дневен срок. ГРУПАТА НЕ Е ЗА ДЕЦА СЪС СОП!

За децата се грижат компетентни учители с квалификация, отговаряща на европейските изисквания и потребности, медицински сестри с висок професионален опит и отговорни помощник-възпитатели.