Центриране

За нас

Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) е създадено през юли 2011 г. с допълнение в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) с нов чл. 60а, по силата на който петте Българо-германски центъра за професионално обучение (БГЦПО) в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево и Смолян са преобразувани от второстепенни разпоредители с бюджетни средства на МТСП в ДП БГЦПО – юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Структурата на новосъздаденото предприятие се състои от Централно управление (ЦУ) в София и клонове в градовете Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево и Смолян. ДП БГЦПО разполага със собствен административен и преподавателски персонал и материално-техническа база в петте града: обзаведени кабинети и учебни зали за провеждане на теоретично обучение, модерно оборудвани работилници, салони и лаборатории за практически занятия, конферентни и семинарни зали, общежития, професионални кухни и столови. Клоновете на ДП БГЦПО са специализирани и предлагат обучение в различни професионални направления: строителство, дървообработване, металотехника, автомобилна техника, административни и компютърни професии, туризъм.

ДП БГЦПО притежава лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за организиране и провеждане на курсове по 86 професии.

Основният предмет на дейност на ДП БГЦПО е осъществяване на обучения за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица, навършили 16 г., обучения за придобиване на ключови компетентности и методическо обучение на обучаващи на възрастни, вкл. наставници.