За нас

На­ци­о­нал­на­та ака­де­мия за те­ат­рал­но и фил­мо­во из­кус­т­во е пър­во­то бъл­гар­с­ко вис­ше училище и ед­на от най-прес­тиж­ни­те ев­ро­пейс­ки об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции в об­ласт­та на сце­нич­ни­те и ек­ран­ни из­кус­т­ва. Съз­да­де­на през 1948 г., тя е един­с­т­ве­но­то учеб­но за­ве­де­ние от то­зи род, ко­е­то се фи­нан­си­ра от дър­жа­ва­та.

Вся­ка го­ди­на НАТ­ФИЗ при­е­ма приб­ли­зи­тел­но 200 сту­ден­ти, на които се стре­ми да оси­гу­ри пър­вок­лас­но профе­си­о­нал­но и ака­де­мич­но об­ра­зо­ва­ние, да на­сър­чи тях­на­та съзидателност и да раз­ши­ри кул­тур­ни­те им хо­ри­зон­ти. Ака­де­мич­ни­ят със­тав на НАТ­ФИЗ включ­ва вид­ни прак­ти­ку­ва­щи ар­тис­ти, кри­ти­ци, из­с­ле­до­ва­те­ли и пе­да­го­зи в об­ласт­та на сце­нич­ни­те и екранни­те из­кус­т­ва, дъл­бо­ко об­вър­за­ни със сво­я­та ра­бо­та. Про­це­сът на при­ла­га­не на те­о­ри­я­та към про­фе­си­о­нал­на­та прак­ти­ка е съ­щес­т­вен за образо­ва­тел­ната ни фи­ло­со­фия. Въз­пи­та­ни­ци­те на НАТ­ФИЗ при­до­би­ват ши­ро­ки твор­чес­ки, кри­ти­чес­ки, из­пъл­ни­тел­с­ки и пос­та­но­въч­ни уме­ния и ква­ли­фи­ка­ции.

Меж­ду­на­род­но­то сът­руд­ни­чес­т­во на всич­ки ни­ва на ар­тис­ти­чен и ака­де­ми­чен обмен ви­на­ги е би­ло сред во­де­щи­те при­о­ри­те­ти на НАТ­ФИЗ. Из­к­лю­чи­тел­ни­те постижения на за­вър­ши­ли­те НАТ­ФИЗ се до­каз­ват от го­диш­ни­те им учас­тия в мно­го наци­о­нал­ни и меж­ду­на­род­ни сту­ден­т­с­ки и про­фе­си­о­нал­ни фес­ти­ва­ли, ате­ли­е­та, семинари, кон­г­ре­си, кон­фе­рен­ции и сим­по­зи­у­ми. От 1982 г. НАТ­ФИЗ е пъл­ноп­ра­вен член на СИ­ЛЕКТ (Меж­ду­на­род­на­та асо­ци­а­ция на фил­мо­ви­те и те­ле­ви­зи­он­ни­те учи­ли­ща), от 1990 г. е пъл­ноп­ра­вен член на ЕЛИА – Европейс­ка­та ли­га на ин­с­ти­ту­ти­те по из­кус­т­ва, а от 2008 г. е член-учредител на Международната асоциация на театралните училища към UNESCO – GATS. Ус­та­но­ве­ни са дъл­гос­роч­ни кон­так­ти с универ­си­те­ти и ака­де­мии по из­кус­т­ва­та в це­лия свят и пол­зот­вор­ни пар­т­ньор­с­т­ва в про­ек­ти, развиващи се по раз­лич­ни об­ра­зо­ва­тел­ни прог­ра­ми.

Академията провежда обучение в трите степени на висше образование – „бакалавър”, „магистър” и „доктор” в областта на сценичните и екранните изкуства.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

Актьорство за драматичен театър, Актьорство за куклен театър, Театър на движението – Танцов театър, Театър на движението – Пантомима, Режисура за драматичен театър, Режисура за куклен театър, Сценография, Театрознание и театрален мениджмънт, Филмова и телевизионна режисура, Филмово и телевизионно операторство, Филмов и телевизионен монтаж, Филмов и телевизионен звук, Филмово и телевизионно продуцентство, Филмов и телевизионен дизайн, Фотография, Анимация, Драматургия, Екранни изследвания и журналистика, Театрална продукция.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

Мениджмънт в сценичните изкуства, Театрално изкуство, Публична реч, Мениджмънт в екранните изкуства, Филмово и телевизионно изкуство, Естетика на приложната фотография, Режисура в куклено-театралните практики, Образователен и терапевтичен куклен театър.

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА  СТЕПЕН „ДОКТОР“

Образователната и научна степен „доктор“ се присъжда на лица, които притежават образователно-квалификационната степен „магистър“, след обучение в докторантура и успешна защита на дисертационен труд.

ВАЛИДНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Издаваните от Академията документи за придобита професионална правоспособност и образователно-квалификационна степен са с международна валидност и въз основа на всички сключени от държавата конвенции.

АКАДЕМИЯТА ПРЕДЛАГА И ЕДНОГОДИШНИ ВЕЧЕРНИ ШКОЛИ ПО:

Операторска работа с видеотехника, Фотография, Драматургия, режисура и монтаж на кратки филмови форми, Анимация, Актьорско майсторство, Звукозапис в малки екранни форми, Съвременни танцови техники, Правилен изговор за 8 урока.

 

Обучение