Центриране

За нас

Училището се намира в центъра на с.Септемврийци. То е старо учебно заведение, със 90-годишна история и с богати традиции.

Учебният процес е организиран на една смяна: от І до VІІ клас с две полуинтернатни групи в начален етап.

Училището разполага с модерно оборудвани кабинет по компютърно обучение и зала за физическо образование и спорт. Постоянна грижа на административното ръководство и училищното настоятелство е непрекъснатото подобряване на условията за обучение и труд.

За учениците са организирани разнообразни дейности по интереси, както и възможност да получат индивидуална помощ.

Някои от завършващите седмокласници ежегодно се приемат в специализирани училища след успешно положени конкурсни изпити.

Решаваща роля имат висококвалифицираната преподавателска колегия, която по традиция работи в екип, обича децата, гордее се с техните постижения и провежда ефективен учебно – възпитателен процес

Основно училище Д-р Петър Берон е едно от най-старите училища в региона. Педагогическият персонал се състои от висококвалифицирани амбициозни учители, които влагат много старание и новаторство в работата си.
Ученици, учители и училищното ръководство участват в редица проекти по различни направления.

 

История

Училищата, както и хората, имат свои биографии, но техните мащаби са несъизмерими, защото в живота на едно училище като в свещен храм ритуално се вграждат човешки съдби. Ако съществуването на хората е ограничено във времето, то животът на училището се измерва с векове и тук биографията се нарича история. Истинската история започва с началото, с раждането на идеята за школото, защото дълбоката същност на един народ не лежи само в земята която населява, нито само във вярата която изповядва, а в езика, в словото, в неговата просветност.

Истинската история започва в далечната 1925 година, когато се построява училището. Отражението върху психиката, езика и националното чувство на населението от селото през робството е изостряне на тяхната чувствителност и те смятат, че мощният фактор за културно и национално приобщаване би бил едно училище. Това събитие поражда в душите на Септемврийчени голяма радост и признателност, защото за първи път се създава такова учебно заведение.

Историята на всяко училище в същността си е история на духовността на хората, които са положили неговите основи и на поколенията след тях, продължили всеотдайно да градят и утвърждават авторитета на българско просветно средище. Историята се прави от поколения, които излизат на нейната сцена в годините на младостта си с желание за обнова и с амбиция да сложат свой печат върху хода на събитията.

 

Колектив

 

Цветан Симеонов Цветков-Директор

Грета Кирилова Благоева- главен учител,начален учител ЦОУД- ІІІ/ ІV клас

Галена Божидарова Иванова -нач.учител І-ви клас

Маргарита Цветанова Лазарова– начален учител ІІ клас

Дора Димитрова Борисова-Начален учител-ІІІ-ти клас

Христинка Средкова Конярска- Начален учител ІV клас

Лора Георгиева Крумова- начален учител ЦОУД- І/ ІІ клас

Татяна Иванова Петрова Учител по Български език и литература Кл.р-л на V-ти клас

Виолета Михайлова Савина- математика, информационни технологии, кл.р-л 6 клас

Първолета Йорданова Пакова- Човекът и природата, Физика и астрономия, Химия и ООС, Информационни технологии, Изобразително изкуство, Музика, География и икономика, 7-ми клас-Класен ръководител

Мирослав Горанов Тодоров-Английски език, Физическо възпитание и спорт,История и цивилизация.Иванка

Христова Горчова- счетоводител

Татяна Качамачкова- медицинска сестра

Димитър Василев Бонев- охранител

Цветана Иванова Тодорова-чистач

Христинка Миткова Кирилова-чистач