Центриране

За нас

През 1887 година в стара къща от селото е открито първото училище, за което има данни. В него се обучават от първо до четвърто отделение.

Училището е частно и се управлява от училищно настоятелство. Първи учители са поп Ангел от Калипетрово, Въльо от Алфатар, Митиков от Силистра.

Около 1889 г. училището се премества в друга къща – по-голяма с по-добри условия. Учители са Георги Драганов от Алеково, Милка Радева, Христо Костов, Мария и Тодор Карагеоргиеви, баба Димка.

Тя е първата местна учителка. През 1904 година селяните събират достатъчно средства за изграждане на черква и училище.

В 1907 година училищната сграда е вече готова. Обучението вече е държавно, а началното образование е задължително.

По времето на румънската окупация 1913-1940 година обучението почти замира, защото се води на румънски език и повечето от децата не посещават училище.

От 1941 година е възстановено обучението на български език от първи до пети клас. Отново има остра необходимост от класни стаи. Иширковци отново започват дарителска акция за построяването на нова сграда.

През 1956 година е открито новото училище. След седем – осем години е достроено южно крило с още класни стаи и физкултурен салон.

От 1970 година са закрити прогимназиите в селата Смилец и Йорданово и техните ученици се обучават в село Проф. Иширково.

От 1992 година в училището се обучават всички ученици от първи до осми клас на селата Проф. Иширково, Смилец и Сърпово, а от 2000 година и от село Йорданово.

Училището става средищно – единственото в община Силистра.

През 1984 година започва разширение на училищната сграда, което завършва през 1989 година. Това е днешната училищна сграда.

Материална база

модерно обзаведен компютърен кабинет, мултимедиен кабинет с пиано, кабинети по езиците, физика, химия и история; голям и малък физкултурен салон; библиотека с 1500 тома художествена и научна литература; музейна сбирка с историята на училището;

административни стаи – дирекция, учителска стая, счетоводство, стая за отдих на персонала, медицински кабинет; работилници, 2 автобуса, столова на разливни начала.

През учебната 2013-2014 г. в училището се обучават 160 ученика от селата Проф. Иширково, Йорданово, Смилец, Казимир. Всички ученици са на целодневна организация на учебния процес.

Персонала в училището е

  • Директор – 1
  • гл. учител – 1
  • ст. учители – 7
  • учители – 3
  • ст. възпитатели – 3
  • възпитатели – 5
  • гл. счетоводител – 1
  • огняр-поддръжка – 1
  • шофьори -2
  • чистачи – 3.