Центриране

История

През далечната 1880г. в село Акчаяр (Алеково) пристига свещеник Неделчо Гълъбов, четник от четата на Бачо Киро и поп Харитон, под ръководството на когото е построено и открито първото училище, като начално с главен учител тогава Петко Чачев Синилков.Старото Алековско училище е започнато да се строи през 1912 година. Времената са трудни и тревожни за цялата страна-войни: Балканска, Междусъюзническа и Първа световна.Училището е открито като начално през 1918година след завръщането на войниците от фронтовете, което е струвало непосилен труд и лишения.

През 1920 година училището е обособено като прогимназия. През 1933г. година се строи сградата на сегашното училище от техник предприемач владеещ седем  езика . Училището става средищно за селата Алеково, Александрово и Горна Студена. От 1955г. до 1968г. Училището достига в развитието си до пълна гимназия.

Понастоящем училището е средищно с целодневно обучение. Следобед децата са разпределени в четири ПИГ.

В училището се обучават деца от следните населени места: Алеково, Александрово, Козловец, Вързулица, Масларево, Павел, Хаджи Димитрово.Образователният процес се извършва в една учебна смяна. Освен задължителния брой часове, учениците могат да се възползват от разнообразни спортни събития и  извънкласни дейности.
Училището е предпочитано в общината, поради своите добри образователни практики и реализацията на завършилите ученици в гимназиалното образование.

Проект твоят час

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“,

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с текст отдясно.
Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с текст в средата.

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

Анкетна карта, Приложение № 4, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

Приложение 3 ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА

Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC
Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

Вход към уеб портала на проекта „Твоят час“ – фаза 2