Центриране

За нас

Създадено на 01.09.1966г. като Професионално техническо училище с две годишен курс на обучение и план-прием на три паралелки- ел.монтьори, стругаро-фрезисти и шлосери.

 

През 1971г. прераства в СПТУ по машиностроене. Освен редовно обучение към училището се разкриват и заводски паралелки за повишаване на образованието и придобиване машиностроителни професии на работещите без откъсване от производството.

На 19.07.1984г. към част от базата на СПТУМ се разкрива общински МУЦТПО под единно ръководство, който се отделя като самостоятелен център през 1988г.

През 1988/89г. в училището се въвежда вечерно тригодишно обучение, което измества заводските паралелки.

Нарасналият авторитет на СПТУМ „Христо Смирненски” и нуждите от кадри в региона се увенчаха с признание. От учебната 1990/ 91г. за първи път се разкрива паралелка за редовно обучение с 4-годишен курс на обучение ( техникум ) по специалността „Автоматизация на производството за машиностроенето”, а през 1993/94 задочна форма на обучение след средно образование „Монтьор по електрообзавеждане”.

От юни 1991г. до м. септември 1993г. за подобряване на производствената дейност е построено учебно производствено хале, а през 1991г. е изградена парна инсталация на учебните сгради.

От учебната 1996/97г. СПТУМ „Христо Смирненски” е включено в експерименталната работа на националния институт по образование и Браншовата камара на пилотната професия „Монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения”, а от учебната 1999/2000г. и на „Монтьор на ел. машини, апарати, уреди и съоръжения”.

От 1996г. училището е регистрирано към Министерството на труда и социалните грижи за провеждане на квалификационно и мотивационно обучение на безработни лица, а от 2000г. има разрешително от Главна инспекция по труда да провежда обучение и изпити за придобиване на квалификационна група по електробезопастност на технически персонал, обслужващ ел. уреди и съоръжения с напрежение до и над 1000V.

Със Заповед РД 14-26/ 23.04.1999г. на МОН, СПТУ е преобразувано в Техникум по машиностроене „Христо Смирненски”.

В техникума е създадена възможност учениците в техникумските паралелки да придобиват допълнителна квалификация „Индустриален мениджмънт” или „Финансов мениджър”.

МТБ отговаря на изискванията за нормално протичане на учебния процес. Учебните занятия и учебно-производствената практика се провеждат в добре обзаведени кабинети и работилници.

От 2003г. до днес е Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски”.

Специалности

Дневна форма на обучение .

Прием след 7 клас и 8 клас

Професия:       Машинен техник

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване с изучаване на чужд език – Английски и Руски език

Специалност: Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост с изучаване на чужд език – Английски и Руски език

Професия:       Електротехник

Специалност: Електроенергетика с изучаване на чужд език – Английски и Руски език

Специалност: Електрически инсталации с изучаване на чужд език – Английски и Руски език

 

Задочна форма на обучение .

Прием след 7 клас 

Професия:       Заварчик

Специалност: Заваряване

Прием след 8 клас

Професия:       Машинен техник

Специалност: Машини и съоръжения с цифрово-програмно управление

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване

Професия:       Електротехник

Специалност: Електручески машини и апарати

Специалност: Електроенергетика

Проекти

Проект “Твоя час”
Проект “Твоя час” – галерия
ОП “Региони в растеж“ 

 

Участие в проекти

НП „Модернизиране на системата за професионално образование и обучение”
НП „На училище без отсъствия”, Мярка „Без свободен час”
НП „С грижа за всеки ученик”
НП „Информационни и комуникационни технологии в училище”
НП „Училището  територия на учениците”
НП „Диференцирано заплащане”
ОПРЧР „Квалификация на педагогическите специалисти”
ОПРЧР „Нова възможност за моето бъдеще”
ОПРЧР „Да направим училището привлекателно за младите хора”
ОПРЧР „Ученически практики”
ОПРЧР „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
ОПРЧР „Изграждане на общински център за обучение и мотивация за постоянна трудова заетост”
ОПРЧР „За чиста и околна среда”
ОПРЧР „Електронна платформа за учене на възрастни в Европа /EPALE”
ОПРЧР „Управление за ефективно професионално образование”
ОПРЧР „УСПЕХ”
Секторна програма „Леонардо да Винчи”, проект „Няма технология без механика!”

Екип

Учителски колектив

 


Николай Бачийски Директор
инж.Нина Танчева Зам.директор УПД
инж.Йоана Хичкова Зам.директор УД
инж.Евелин Стаменов Ръководител направление ИКТ
Малинка Конярска Старши учител Български език и литература и Руски език
Виолета Молловска Старши учител Български език и литература
Лора Бачийска Учител Български език и литература
инж.Янка Великова Старши учител по Математика
Веселин Коларов Старши учител История и цивилизация и География и икономика
Румяна Бешовска Старши учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
Силвия Нанева Учител по Физика и астрономия
Наталия Пацовска Учител предмети от философски цикъл
Юли Горнишки Учител  по Английски език
Даниела Санкова Учител по Английски език
Георги Семковски Старши учител физическо възпитание и спорт
Иво Йорданов Учител физическо възпитание и спорт
Нина Цекова Учител по икономически дисциплини
инж.Нели Дамяновска Старши учител теоретично обучение в Катедра „Електротехника“
инж.Биляна Кръстева Учител теоретично обучение в Катедра „Електротехника“
Николай Вановски Старши учител практическо обучение в Катедра „Електротехника“
инж.Цветелина Стойкова Старши учител теоретично обучение в Катедра „Машиностроене“
инж.Нели Аврамова Старши учител теоретично обучение в Катедра „Машиностроене“
Николай Никовски Старши учител практическо обучение в Катедра „Машиностроене“
Милица Драшанска Учител практическо обучение в Катедра „Машиностроене“
инж.Валентина Бучелска Учител практическо обучение в Катедра „Машиностроене“