Центриране

За нас


Визията на ПГСАГ – Монтана преминава през нейното минало и настояще. Утвърдила се през годините като водещо професионално учебно заведение с дългогодишна история и най-вече с постиженията си в образователното дело, нейната визия се формира като притегателна образователна институция с високо качество на образователните услуги, основано на личностния подход към ученика за изява на личните му интереси и потребности.

Отчитайки влиянието на новите реалности и най-вече изискванията, произтичащи от Националната програма за развитието на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015г.), ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов” – Монтана определи своята мисия – развитие на личността на всеки един ученик, така че да постигне пъноценна трудова и социална интеграция в обществото.

История

На 01.08.1960г. днешната Професионална гинмазия по строителство, архитектура и геодезия е открита като Професионално-техническо училище по строителство – единствено по рода си в региона. Учебните занятия са провеждани в три класни стаи, предоставени от основното училище в с. Мала Кутловица. На курсистите са осигурени спални помещения от „Жилищно настаняване“ в частни квартири. Първият прием е на четири паралелки – 120 ученика по специалностите „Зидаро-мазачество“ и „Строително дърводелство“. Има и едногодишен курс по специалността „Архитектура“. Педагогически и помощен персонал е от 31 човека. През 1962г. училището се премества в Михайловград (днешна Монтана). Срокът на Обучение става от едногодишен – двугодишен.

Обучението се извършва в сградата на настоящата Финансово – стопанска гимназия. Увеличаващият се брой ученици води до построяването на собствена учебна сграда през 1969г. Новите кабинети и работилници са обзаведени по най-високите за времето си стандарти. През 1968г. се извършва строителство и на собствен пансион с 200 легла, които и до днес позволяват приемането на ученици и курсисти от цялата страна. Учебната 1970/1971г. е стартова за най-новата история на училището. ПТУ по сградостроителство е преобразувано в Средно професионално техническо училище по индустриализирано строителство (СПТУ-ИС) с тригодишен срок на обучение. Окочателно е оформен училищен комплекс, който се състои от учебна сграда, работилници, спортни площадки, цветни алеи.

Следващите години са на непрекъснато развитие През 1996г. СПТУ – ИС е преобразувано в Техникум по строителство, а през 2003г., в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия В училището до учебната 2003-2004 са завършили средното си образование и са получили професионална квалификация общо 3993 ученици. ПГСАГ – Монтана се утвърждава като водещо учебно заведение в направление строителство за Северозападен регион на планиране. Чрез усилията на целия колектив се подържа модерна материална сграда. Учебните програми се усъвършенстват ежегодно. …Защо да избера точно това училище? Как да се ориентирам? Понякога е трудно! Всички обещават…

Професионалните училища са едно от новите лица на българската образователна система. Всички те – едни по-динамично, други по-драматично – си отвоюват все по-успешно нова популярност и авторитет; стават все по-търсени и атрактивни , ЗАЩОТО предлагат професия, но и добра общообразователна подготовка и култура. А заедно с двете дават възможност на младата личност да реализира интересите си в различни области, максимално да изяви интелект и образование. Именно това е една от политиките и на нашето училище – Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – гр. Монтана, на съществуващите в нея клубове и секции за творчески изяви, като пресечна точка за дейност и експерименти на ученици и учители.

Специалности


Строителство и архитектура
Професия Строителен техник, специалност Строителство и архитектура
завършилите ученици придобиват ІIІ-та степен на професионална квалификация. По тази специалност се подготвят специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и контрол на строителството. Пълният курс на обучение 9 – 12 клас дава възможност за придобиване на средно образование. Третата степен на квалификация – строителен техник се придобива след завършен 12 клас. Училището поддържа контакти с много водещи строителни фирми, което помага на кадрите да намират работа във всякакви строителни фирми: в проектантските като технически изпълнители; в капиталното строителство на фирмите в останалите сектори на икономиката; в областните и общинските технически служби; да ръководят собствена фирма или да заемат различни постове в по-големи строителни фирми; да участват като проектанти и консултанти, да бъдат мениджери, помощник-технически ръководители или технически ръководители. Да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали или консултанти в магазини за строителни материали, вещи лица към съда, консултанти при фирми за недвижими имоти и т.н.

Геодезията
Геодезията е една от най-древните науки, но се развива много динамично през последните няколко десетилетия. Използва се за изобразяване на повърхността на Земята, върху топографски, географски и пътни карти.
Геодезията намира приложение при проектирането, изграждането и експлоатацията на всички сгради, надземни и подземни съоръжения, при планирането и благоустрояването на населените места, при земеразделяне, при трасиране и изграждане на електро, газо и топлопроводи.
В процеса на обучението, учениците работят със съвременна електронна техника и софтуерни продукти.
Завършилите тази специалност придобиват ІІІ – та степен на професионална квалификация по професия „Геодезист”. Това им дава възможност да се реализират в геодезически, картографски и строителни фирми, в технческите служби към общините, в Агенцията по кадастър и други длъжности, които изискват тази професия.

Транспортно строителство
По специалността транспортно строителство се подготвят кадри, които, след завършване на цялостното обучение, ще могат:
– да проектират и участват в изграждането на пътища от републиканската пътна мрежа;
– да проектират и строят жп линии, подпорни стени, мостове и други съоръжения;
– да изготвят сметни документации към проекти;
– да изпълняват техническо ръководство и контрол при строежа на пътища и жп линии.
При завършване на 12 клас след полагане на държавните зрелостни изпити получавате диплома за завършено средно образование. Ако положите и държавните квалификационни изпити ще получите свидетелство за IIІ професионална квалификационна степен.

Системно програмиране
Професия: ”Програмист”, Специалност: „Системно програмиране“ – ІIІ-та степен на професионална квалификация.
Реализация: У нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса, в които се използват компютърни техники и технологии. Завършилите тази специалност могат да работят като:
– Програмисти – системни програмисти, приложни програмисти, програмисти в среда на Internet;
– Администратори на локални мрежи, на Internet центрове, на информационни системи с бази от данни;
– Управление и поддръжка информационните потоци и ресурси на предприятия – подбор, инсталация, настройка и поддръжка на необходимия софтуер на фирмата, обучение на персонала, организиране на събиране, обработка и съхраняване на фирмената информация и др.;
– Internet дизайнери – Web дизайн, информационни системи базирани на Internet и др.;
– Изпълняват алгоритми на различни езици за програмиране;
– И зползват правилно електронно-измервателна апаратура;
– Разчитат, създават и работят с документация – проекти, чертежи, скици, схеми и др.;
– Спазват технологичната последователност при изпълнение на възложената работа;
– Конфигурират компютърна система и мрежа и да спазват специфичната последователност при различни режими на инсталиране на операционни системи, системен, специален и приложен софтуер, както и да реализират връзка с Интернет в реални условия;
– Умеят да контролират и управляват основните ресурси на компютърни системи, периферни устройства и мрежова среда;
– Инсталират, конфигурират и администрират необходимия системен и приложен софтуер;
– Създават програмни продукти, като използват процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране;
– Създават и поддържат база от данни и приложения за тях;
– Създават WEB приложения и др.;
– Анализират реалните условия и съобразно с тях да извършват необходимите трудови дейности;
– Оценяват качеството на извършената работа по задание на клиента при спазени нормативни изисквания;

Недвижими имоти
Професия: ”Брокер”, Специалност: „Недвижими имоти“ – ІIІ-та степен на професионална квалификация.
Завършилите специалността ще могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности:
– Мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;
– Аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
– Експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижима собственост;
– Консултант във фирми по управление на проекти за развитиена недвижима собственост.

Парково строителство и озеленяване
Професия: ”Техник озеленител”, Специалност: „Парково строителство и озеленяване“ – ІIІ-та степен на професионална квалификация.
С обучението по тази специалност се създават специалисти за:
– изграждане и оформяне на зелените площи и тяхното поддържане, трасиране и отлагане на цветни фигури, водни площи с декоративна растителност и декоративни настилки;
– парково и ландшафтно проектиране и изграждане на съоръженията в зелените площи, малките архитектурни обекти и елементи, зоните за отдих, фитодизайна.

Получени знания:
-Композиционните принципи и стилове при изграждане на парка;
-Оформянето на градините и парковете;
-Принципите на композиране на цветната растителност;
-Принципите на композиране на затревените площи;
-Принципите на проектиране и озеленяване;
-Механизацията, използвана в зеленото строителство;
-Начините на размножаване на декоративната растителност;
-Основните растителни видове;
-Нормативното законодателство.

Придобити умения:
-Да работи при изграждане на обекти в паркостроителството;
-Да разпознава основните растителни видове;
-Да работи в оранжерия;
-Да работи в разсадник за декоративна растителност;
-Да познава основните постановки в нормативното законодателство за специалността