Центриране

За нас

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

  • Утвърждаване на ПГО „Княгиня Мария Луиза” като училище с високи критерии за качество на общообразователната и професионалната подготовка.
  • Формиране на личности с висока култура, с  ярко изявено гражданско съзнание и поведение.
  • Осъществяване на образование и възпитание в духа на демократичните ценности, в съответствие с  Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз – така, че младата личност да се впише успешно в динамиката на съвременния свят.
  • Превръщане на ПГО „Княгиня Мария Луиза” в територия на творчеството и сътрудничеството, в желано място за учене и труд.

МИСИЯ

  • Продължаване на най-добрите традиции в образованието, обучението и възпитанието, утвърдени през 121-годишния път на училището.
  • Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците, развиване на интелектуалния и творческия потенциал.
  • Изграждане на национални и общочовешки ценности, формиране на граждани с отговорно поведение и нагласи за активно участие в обществения живот.
  • Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.
  • Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодийствие срещу проявите на агресия и насилие.
  • Усвояване на ключови компетентности, формулирани в Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в образованието и обучението.

Специалности

СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ

Специалността „Сценичен костюм“ ще подготвя художници изпълнители, които ще могат да се реализират в системата на сценичните изкуства като дизайнери на сценични костюми. Обучаваните ще бъдат запознати с особеностите на целия процес при реализация на сценичните костюми, с основните видове сценични жанрове, с материалите и техниките при изработването. Учениците ще придобият основни умения и знания за конструкцията, силуета, стиловете и историческото развитие на костюма като част от материалната култура на човека. По този начин ще бъде формирано отношение към цялостната работа при реализиране на сценични спектакли и екранни продукции.

Професионалната подготовка включва следните дисциплини: чуждоезикова подготовка по специалността, компютърна 2D и 3D графика, сценичен костюм, цветознание, конструиране, перспектива, пластична анатомия и др.

Наред със специфичната подготовка интерес за всички ученици ще представляват и редица общохудожествени дисциплини: история на изкуството, рисуване, живопис, скулптура, история на костюма, компютърно проектиране. Те са необходим и важен компонент от общия процес на обучение и подготовка на изпълнителски кадри за драматичен театър, куклен театър, опера, кино, телевизия.

Учениците ще получат много добра теоретична подготовка, която ще  приложат по време на учебната си практика в реална работна среда.

За повече информация ни пишете на pgo@abv.bg или се свържете с нас на телефон: 02 862 8884

МОДЕН ДИЗАЙН /МД/

Ученикът завършил образованието  по специалността Моден дизайн придобива професионална квалификация да се реализира като художник-дизайнер, проектант на облекло и аксесоари. Учебният процес се основава на художествено-творчески дейности, насочени към развитие на креативното мислене  у учениците и усъвършенстване на практическите и художествени умения. По време на обучението си учениците получават общотеоретична и практическа подготовка по история на изкуството и облеклото, усвояват основните изобразителни средства и техники от областта на дизайна, запознават се с теорията на формоизграждането и композицията. Акцентът в обучението е насочен към придобиване на теоретични знания и култура в областта на модата.  Учениците се запознават не само с историческото развитие на световното и българско облекло, аксесоари и площен текстил, но и със съвременните измерения на модата у нас и в света.  Поради спецификата на модния дизайн особено внимание е отделено върху формирането на умения и способности за художествено проектиране и конструиране на съвременно облекло, художествената обработка на материалите на облеклото. Тази подготовка ще им даде възможност да се реализират като дизайнери на облекло, аксесоари и допълнения към него.

КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ /КМТОТ/

Ученикът завършил образованието си по специалността КМТОТ придобива квалификация да се реализира по професия моделиер – технолог на облекло. По време на обучението си учениците получават общотеоретична и практическа подготовка по техническо чертане, текстилно материалознание. Формират  умения и компетенции при проектиране и конструиране на съвременно облекло. Комплексният творчески характер на художественото конструиране изисква учениците да притежават не само художествени, но и определени технико – технологични умения. Изучават технологичните процеси при обработката на облеклото. Организацията и управлението на производствения процес.