За нас

През 1955/1956 учебна година за първи път в гр. Враца, към ОУ Димитър Благоев се разкрива паралелка за деца с умствена изостаналост /І и ІІ клас/, а през 1959/1960 год. към началния курс във Враца се откриват нови паралелки за среден курс.

Следващата 1960/1961 год. всички класове от началния и средния курс се обособяват в самостоятелно помощно училище, с название Д-р Петър Берон.

През 1966/1967 год в училището се разкрива логопедичен кабинет. Кабинетът обслужва както учениците от помощното, така и нуждаещите се ученици и от другите училища в града.

През 1978 /1979 год. училищният колектив се настанява в собствена училищна сграда с пълен пансион за 240 деца.

Нови кабинети:
– стая на приказката
– стая за тихи игри
– стая за рехабилитация
– стая на родителя