За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Габрово е държавно специализирано обслужващо звено за дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

В областта на координирането се извършват следните дейности:

1. осигурява координиращи дейности във връзка с оценка на допълнителната подкрепа;

2. осъществява координация по изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности;

3. осигурява специалисти в детски градини и училища, където няма възможност за формиране на екип за подкрепа за личностното развитие;

4. осъществява връзка между родители и Центрове за специална образователна подкрепа и специални училища;

5. развива разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица с нестопанска цел за подпомагане процеса на приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности;

6. участва в разработването в областна и общинска стратегия за приобщаващо образование;

7. организира и провежда регионални инициативи по въпросите на приобщаващото образование.

В областта на консултирането се извършват следните дейности:

1. запознава родителите с принципите и философията на приобщаващото образование;

2. консултира родителите за условията на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитиена деца и ученици със специални образователни потребности;

3. консултира родители, учители и специалисти за усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването на специализирана литература;

4. консултира родителите и педагогическите специалисти за използването на различните видове терапии – фамилна терапия, арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, ерготерапия, сензорна интеграция и др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности;

5. съдейства за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование;

6. консултира учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за професионално обучение и за професионална реализация;

7. консултира родителите и педагогическите специалисти в областта за условията и реда за отлагане от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности.

В областта на диагностичната и образователната функция се извършват следните дейности:

1.оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП, чрез регионалния екип

2. ресурсно подпомагане на деца/ученици  със СОП в област Габрово

3. изразява становище за формата на обучение на ученици със СОП

4. изразява становище за насочване на деца/ученици със СОП за обучение в изнесени групи/паралелки в ЦСОП

В областта на методическата функция се осъществяват следните дейности:

1. провежда краткосрочни модулни обучения на назначени помощник- учители;

2. оказва методическа подкрепа на членовете на екипите за личностно развитие в детските градини и училищата, специалните педагози и други педагогически специалисти от специалните училища, центровете за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа на личностно развитие.

Екип

Ръководител: Даниела Стефанова Халачева – старши експерт предучилищно образование в РУО Габрово. При отсъствие на г-жа Халачева, задълженията се изпълняват от инж. Емилия Дянкова Ангелова – старши експерт по организация на средното образoвание в РУО – Габрово.

 

Членове:

1. Нелия Николова Джеджева –  старши ресурсен учител в РЦПППО – Габрово;

2. Галя Димитрова Петрова – старши ресурсен учител в РЦПППО – Габрово;

3. Надежда Димова Пунчева – логопед /ресурсен учител/  в РЦПППО – Габрово;

4. Евгения Владимирова Милчева – слухово-речеви рехабилитатор /логопед в РЦПППО гр. Габрово;

5. Десислава Тотева Котова – психолог в РЦПППО  гр. Габрово;

6. Теодора Николаева Янакиева-Деянова – психолог /специален педагог в РЦПППО гр. Габрово;

 

                               Основните функции на РЕПЛР са:

  • Одобрява или не одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа след оценка от екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ в детската градина/училището ;
  • Извършва оценка на деца и ученици със специални образователни потребности при невъзможност за формиране на ЕПЛР в детската градина/училището;
  • Организира повторна оценка при несъгласие на родителя с оценката от ЕПЛР;
  • Извършва оценка за насочване за обучение в специалните училища;
  • Подпомага процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа;
  • Предоставя методическа подкрепа;
  • Информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
  • Извършва преценка за обучението на ученик, настанен в болница;
  • Отлага от задължително обучение в 1 клас за не повече от 1 учебна година.