Центриране

За нас

 

РЦПППО – Смолян

Регионален център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности град Смолян е един от 28-те открити центъра със Заповед №РД-140-180/13.09.2006 година на Министъра на образованието и науката Даниел Вълчев като държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета и започва функционирането си в началото на учебната 2006 /2007 година.

 

Галерия