Центриране

За нас

СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ – Горна Оряховица

Първото класно училище в Горна Оряховица отваря врати пред 1859 година.  в будното еснафско селище Г. Оряховица бликва извор на просвета и култура – създадено е първото в града чисто българско мъжко класно училище, което е едно от първите след Габровското и Пловдивското. Негов основател е Иван Николов Момчилов.

Наследник на първото класно училище е СУ „Георги Измирлиев“, чиято просторна сграда е разтворила врати за своите възпитаници.

Утвърждаване на СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ – Горна Оряховица,  като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците общочовешки и национални добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мисле­не за утвърждаване на младия човек като граж­данин на България и света.

Училището се стреми чрез висококвалифи­цирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към граж­данските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Издигане и утвърждаване престижа на училището; Повишаване качеството на образователно-възпитателната работа; Повишаване квалификацията на учителите; Формирането на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; Изграждане на образовани личности с възможности за реали­зация са част от нашите цели.

Прием

Училищният план-прием се осъществява според „Система от правила за електронен прием в І клас в ОУ и СУ в град Горна Оряховица”, публикувана на официалния сайт на СУ ”Георги Измирлиев”.

За всяка паралелка в І клас се предвижда сформирането на отделна група за целодневна организация на учебния ден.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА

2019-2020г.

Колектив

Основният приоритет в работата на преподавателите от СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ – Горна Оряховица е формиране на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда и реализация в живота.

Доверието на родители и ученици към висококвалифицираните преподаватели и към техния отговорен начин на обучение прави СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ – Горна Оряховица едно от предпочитаните училища в град Горна Оряховица.

Ръководство

Криси Аврамова  –  Директор, преподавател по география и икономика

Росица Рачева  –  Заместник-директор по учебната дейност, преподавател по математика

Петя Минкова  –  Заместник-директор по учебната дейност, преподавател в начален етап

 

Учителски състав

В училището работят 66 педагози, от които 16 – в начален етап, 21 – в прогимназиален етап, 15 – в гимназиален етап, 10 учители в ПИГ и 4 педагогически специалисти с ръководни функции. С придобита професионално квалификационна степен (ПКС) са: двама с І ПКС, двама  с ІІ ПКС, седем с ІІІ ПКС, двама с ІV ПКС и шест с V ПКС.

Непедагогически персонал

Росен Димитров – счетоводител

Стефка Илиева – ЗАТС

Цветомира Костадинова – домакин

Даниела Каращранова – касиер

Даниела Данкова – библиотекар

Силвия Стоилкова – хигиенист

Галина Симеонова – хигиенист

Пепа Манчева – хигиенист

Недка Тодорова – хигиенист

Йорданка Чолакова – хигиенист

Милка Иванова – хигиенист

Боряна Цонева – хигиенист

Христофор Хинков – работник по поддръжката

Даниел Захариев – огняр

Симеон Димитров – спасител