Центриране

За нас

На 1 септември 1890 г. Плевенския окръжен съвет открива класно училище под название: Луковитско околийско трикласно училище. Така се поставя началото на прогимназията носеща името на Алеко Константинов, което задоволява нуждите на града и околията до
1912-1913г.

На 06.VIII.1912 г. се създава Луковитска смесена непълна гимназия, но поради изменение на Закона за Народната просвета Луковитската смесена гимназия се закрива през 1922-1923 година, а на нейно място се създава Луковитско смесено реално училище с 4, 5, 6 класове и Луковитско педагогическо училище с 8 и 12 класове.

Три години по късно педагогическото училище се закрива. Открива се Държавно средно политическо училище „Цар Борис III“. То съществува до 1932 година, когато гимназията отново става пълна и се премества в нова недовършена сграда.

По решение на ОНС-гр.Луковит от 25.IX.1961. Прогимназиалния курс се отделя от основното училище и се слива с гимназията под ново име Средно политехническо училище „Веска Михайлова „. От тогава училището се настанява в нова сграда, където се намира и до днес.

От 12.IX.1992 г. СОУ „Веска Михайлова“ се преименува в СОУ „Алеко Константинов“. От учебната 1992-1993 г. в СОУ „Алеко Константинов“ се въвежда профилирано обучение-математика и хуманитарен профил.

През учебната 1997-1998 г. СОУ „Алеко Константинов“ и НУ „Христо Ботев“ сe преобразуват в СОУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит.

Според Закон за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 01.08.2016 г., СОУ „Алеко Константинов“ променя наименованието си на СУ „Алеко Константинов“.

Днес СУ „Алеко Константинов“ е масово училище с прием на ученици от I до XII клас. Неговата съвременна мисия е ясна и прозрачна: да осигури високо равнище на образователна и профилираща подготовка на учениците, широка обща култура, владеене на чужди езици и компютърна грамотност, конкурентна способност и готовност за бърза адекватност към потребностите на съвременния икономически живот.

Прием

За учебната 2019/2020 година ще се осъществи прием:

 

– за  I клас в две паралелки:

 

Заповед на директора за осъществяване на прием в I клас за учебната 2018/2019 година

– за  V клас в четири паралелки:

V А  – с разширено изучаване на английски език

V Б  – с разширено изучаване на математика

V В  – с разширено изучаване на информационни технологии

V Г – непрофилирана

 Заповед на директора за осъществяване на прием в V клас за учебната 2018/2019 година   

–  след завършен  VII клас:

Профил: „Предприемачески“ – Цветанка Славчева

Професия: „Помощник-възпитател“, специалност: „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“ – Марийка Цветкова

Професия: „Ресторантьор“, специалност: „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ – Веселка Проданова

Професия: „Екскурзовод“, специалност: „Екскурзоводско обслужване“ с РИЧЕ английски език – Диляна Колева

 Заповед на директора за осъществяване на прием в VIII клас за учебната 2018/2019 година