Центриране

За нас

В Средно училище „Васил Левски“ се обучават 450 ученици в 24 паралелки, от които 8 паралелки са в начален етап, 6 – в прогимназиален етап, 10 – в гимназиален етап и 11 групи в целодневно обучение. В гимназиалния етап учениците се обучават в 3 непрофилирани паралелки, в 4 паралелки природоматематически профил с прием след 8 клас, в 1 професионална паралелка: Механизация на селското стопанство с 4 годишен срок на обучение и в 2 паралелки с прием след 7 клас: Софтуерни и хардуерни науки и Природни науки.

Брой персонал в училище:
Педагогически персонал: 49
Непедагогически персонал: 14

Ръководство:
Директор – Нефие Раим

Заместник-директор учебна дейност –
Юлвие Мусин-Хюсеин

Главни учители:
Димитрина Милушева, Любимка Петрова

Прием I клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС
за учебната 2017/2018 год.

1. Ред за приемане на ученици в І клас:
В І клас постъпват деца на 7 години навършени през 2017 календарна година.
Деца навършили 6 години, могат да постъпват в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
Децата постъпват в І клас по заявление на родителите или настойниците им.

2. График за дейностите по приемането на ученици в І клас:

Вид дейност
Срок
1.
Подаване на заявления за записване в І клас
до 30.05.2017г.
2.
Обявяване на списък на подалите заявления
02.06.2017г.
3.
Записване в І клас
до 07.06.2017г.
4.
Обявяване на списъците на записаните ученици
08.06.2017г.
5.
Попълване на незаети места
до 15.09.2017г.


3. Необходими документи за записване.
3.1.Заявление по образец.
3.2.Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас (оригинал).
3.3.Декларация от родителите, в случаите, в които децата не са посещавали подготвителна група или клас.
3.4.Декларация за включване в целодневна организация.
3.5.Акт за раждане – за сверяване на данните от длъжностното лице.

4. Комисия за приемане на документите за записване:
Председател: Димитрина Милушева – главен учител, начален етап
Членове:
1.Димитричка Петрова – старши учител, начален етап
2.Марияна Василева – старши учител, начален етап

Прием VIII клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Профил
Брой ученици
Срок на обучение
Начин на приемане
След завършено основно образование в VII клас
Изпити
1.

2.
Софтуерни и хардуерни науки

Професионална паралелка: Монтьор на селскостопанска техника

26

26
5

5
НВО по БЕЛ и Математика

НВО по БЕЛ и Математика

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Софтуерни и хардуерни науки: от НВО – 2БЕЛ и 2Математика, от Свидетелството за основно образование – Английски език и ИТ.
Професионална паралелка: Монтьор на селскостопанска техника със специалност „Механизация на селското стопанство“ от НВО – 2БЕЛ и 2Математика, от Свидетелството за основно образование – Биология и здравно образование и Технологии.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление за участие в класиране по образец.
2. Копие на свидетелството за завършено основно образование.
При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите.

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ

Подаване на документи за участие в приема по Наредба №10/01.09.2016г. – 20.06.2018г. – 26.06.2018г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 03.07.2018г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – 04.07.2018г. – 06.07.2018г. вкл.
Подаване на документи за участие на втори етап на класиране – 04.07.2018г. – 06.07.2018г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 12.07.2018г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 13.07.2018г. – 17.07.2018г. вкл.
Подаване на документи за участие на трети етап на класиране – 20.07.2018г. – 24.07.2018г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 26.07.2018г. вкл
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 27.07.2018г. – 30.07.2018г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици след трети етап на класиране – 02.08.2018г.

МЯСТО ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ: Стая №1 на II етаж и работна стая на ръководител на направление „ИКТ“
СПРАВКИ НА ТЕЛЕФОНИ: 08636/2245, 08636/2253