Центриране

За нас

СУ „Ген. Вл. Стойчев” е първото спортно училище в София, открито на 1.09.1974г. под методическото ръководство на ВИФ, сега НСА. От 01.10.1975г. до 1997г. е ведомствено училище „Чавдар” към МО и развива около 30 вида спорт.

От 1998г. е към МОН, а от 2003г.- към ММС, сега ДАМС. От 1987г. училището неизменно е сред водещите в страната по постигнатите резултати в спортната и общообразователна подготовка.

Много от върховите спортни постижения са дело на наши възпитаници – олимпийските шампиони Румяна Нейкова, Мария Гроздева, Таня Богомилова, олимпийските медали и световни титли на Весела Лечева, Адриана Дунавска, Мартин Мартинов, Кирил Терзиев и др.

От 2001г. патрон на училището става ген. Владимир Стойчев. Обективната оценка на изминалото време носи удовлетворение и гордост от постигнатото: Спечелени 15 Олимпийски медала и още 480 медала от световни първенства, световни купи, европейски първенства за мъже, жени, юноши и девойки.

От основаването на СУ Ген. Владимир Стойчев за 35 години са завършили 2950 ученици. Средният успех за последните години е мн. добър /4.83/. Над 70% продължават образованието си във ВУЗ в България и в чужбина.

Възпитаниците на училището постигат висока реализация както в професионалния спорт, така и в обществено-политическия живот – Весела Лечева е председател на ДАМС, а Таня Богомилова е изпълнителен директор на БФ по плувни спортове.

Резултатите са дело на поколения педагози в областта на спорта и образованието и на ръководството на училището. Училищното настоятелство е учредено през 2003 година като юридическо лице с нестопанска дейност. Настоятелството съдейства за пълноценното осъществяване на образователния и възпитателен процес в СУ „Ген. Вл. Стойчев”, подпомага социално слабите ученици и отличниците в учението и спорта.

Равносметката за изминалите години е признание за голямата социална значимост на спорта и приноса му за преодоляване на негативните явления в съвременното общество, за ролята му в успешната реализация в живота, в стремежа към усъвършенстване и достигане на все по – високи цели!

Прием

Държавно спортно училище „Г е н е р а л В л а д и м и р С т о й ч е в“ – г р а д С о ф и я
Прием учебна 2015/2016г.

І. Условия за кандидатстване:
1. На основание Наредба № 1/17.05.2011 г. на МФВС и Заповед № РД-09-144/27.03.2015г. на Министъра на ММС.
2. Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
3. Полагат изпит за проверка на възможностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
4. Ученикът има право да кандидатства по един или два вида спорт от застъпените в училището.
5. За 6-ти клас – 1 /една/ паралелка с 29 ученици.
6. За 7-ми клас – 2 /две/ паралелки с 52 ученици.
7. За 8-ми клас – 2 /две/ паралелки с 52 ученици.

ІІ. Документи:
1. Заявление по образец /предоставя се и се попълва на място в училището/.
2. Копие от акт за раждане.
3. Заявление за желаната професия за ІХ клас /по образец в училище/.
4. Медицинско свидетелство със заключение, че кандидатът може да упражнява съответния спорт.
5. Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт.
6. Копие на ученическа книжка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Представят се оригинали на документи по т.2 и т.6.

ІІІ. Срокове за подаване на документи:
Іви тур – 16-19.06.2015г. в училището от 830ч. до 1600ч.
ІІри тур –12-14.08.2015г. в училището от 830ч. до 1600ч.
ІV. Срокове за провеждане на изпити:
Іви тур – 23-26.06.2015г.
ІІри тур – 18-21.08.2015г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитите се провеждат в 2 /два/ дни по график за всеки един от спортовете.

V. Класиране:

Извършва се по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт.

VІ. Записване на новоприетите:
Іви тур – 01-03.07.2015г. в училището от 830ч. до 1600ч.
ІІри тур –25-27.08.2015г. в училището от 830ч. до 1600ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: За записване се представя оригинал на документ за завършен съответен клас.