Центриране

За нас

СУ Д-р Петър Берон е средищно училище в община Якимово, общообразователно по характер. Намира се в с. Якимово—административния център на община Якимово. В него се обучават 234 ученици в 11 паралелки в дневна, целодневна и самостоятелна форма на обучение.

В училището се обучават интегрирано и ученици със специални образователни потребности от психолог и ресурсен учител. Педагогически екип от 19 квалифицирани и с опит преподаватели осъществява обучението в начална, прогимназиална и гимназиална степен. Ежеседмично се провеждат обучения с фолклорния състав, клубовете по тенис на маса и футбол.

С оглед осигуряване нормално протичане на учебния процес и спокойна обстановка както за учениците, така и за родителите и учителите е осигурено видео наблюдение в сградата и в двора на училището, СОТ и двама мъже невъоръжена охрана. Спазва се утвърден пропускателен режим.

Училището работи по европейски проекти. На 15.04.2016г. е одобрен проект по ПУДДОС, с който смятаме да разкрасим с доброволен труд двора на училището и да освежим спортните площадки в двора. Кандидатствали сме и като партньори на община Якимово по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-20120 г. с проект BG05M20P001-3.002 – Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства търсещи и /или получили международна закрила.

ДИРЕКТОР на училището от 14.08.2015 г. е Венета Алексиева Бранкова.

Прием


УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

zapoved 1kl_5 kl

ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС

НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление до директора /по образец/.

2. Представяне на акт за раждане на детето /оригинал/ за сверяване на данните и попълване на декларация за съответствие.

3. Заявление за целодневно обечиние.

4. Оригинал на удостоверение за завършен подготвителен клас/група.

5. Декларация от родител/настойник, че детето не е посещавало подготвителен клас/група.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС:

1. Подаване на заявления – до 31.03.2017 г.

2. Обявяване на списъците с приетите деце и резервите – на 02.06.2017 г. в 17.00 часа.

3. Записване на приетите ученици – на 06.06.2017г. и 07.06.2017 г.в

4. Обявяване на свободнните места и изнасяне на списъците с приетите на второ класиране – на 08.06.2017 г. в 17.30 часа.

5. Записване на приетите на второ класиране ученици – на 09.06.2017 г. и на 12.09.2016 г.

6. Обявяване на свободните след второ класиране места – на 13.06.2017 г.

7. Записване – до 15.09.2017 г.

Заявления се приемат всеки работен ден от 7.30 до 16.30 часа в канцеларията на училището.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

zapoved 8 kl_9 kl

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС, ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“, СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

Наредба 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Свидетелство за основно образование.

2. Заявление по образец.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

– удвоен резултат от НВО по математика;

– удвоен резултат от НВО по БЕЛ;

– оценка по информационни технологии от свидетелството за основно образование;

– оценка по математика от свидетелството за основно образование.


ПРИЕМ В ДЕВЕТИ КЛАС, НЕПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ, СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Свидетелство за основно образование.

2. Заявление по образец.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

1. Български език и литература.

2. Математика.

3. География и икономика.

При равен бал – среден успех от свидетелството за основно образование.

За информация: 0879 156 499