Центриране

За нас

Споделяте ли позицията, че „Минало и бъдеще понякога са едно цяло? Това, което ги обединява, е Пътят““? Всъщност Пътят не е ли Настоящето? Ако не сме част от динамиката на 21-ви век, не бихме могли да разберем кога делата ни са вече история… Не бихме осмислили днешния си ден не само като реалност, а и като част от Пътя. Това единство на Минало, Настояще и Бъдеще дефинира развитието.

Развитието на СУ „Паисий Хилендарски“ обхваща две взаимно допълващи се направления:

 • да отговорим на нарастващата потребност от иновационни подходи и технологии в обучението и самообучението на общността (отнасят се за усъвършенстването на Човека – учител, родител или ученик) като основен фактор на развитието;
 • да създадем подходящи материално-технически условия като предпоставка за модерен образователен процес.

Посоките, които ще гарантират бъдещето на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, са свързани с позицията на педагогическата колегия, че параметрите на модерното средно образование включват както висока компетентност в сферата на технологиите, владеене на чужди езици, солидна общооразователна подготовка, така и усвояване на знания за бизнеса и икономиката, при което да се формират мениджърски качества, умения за предприемачество, работа в екип и да се усвоят  стратегии за успех.

Летопис

1809 година – Първи сведения за съществуване на килийно училище в града. По това време в училището учи бъдещият учител в Перущица Кръстьо Ненчов Етрополски.

1825 година – За нуждите на училището и църквата се закупува от даскал Тодор Пирдопски Миней, съдържащ служби за всички големи празници в страната.

1849 година – В Златишко училище се въвежда взаимоучителна метода.

1864 година – Новобългарското училище прераства в класно.

1874 година – Работата на училището се подчинява на установения от ловешкия учителски събор Правилник за дейността на училищата в епархията.

1879 година – Златишкото училище се изгражда като основно с две степени – първокласно и двукласно училище.

1902 година – Създава се Златишко трикласно смесено основно училище.

1908 година – Общинският съвет в Златица взема решение за създаване на земеделско училище в града.

1909 година – Започва строителството на първия етаж на сегашната учебна сграда.

1919 година – Училището е наречено Златишка народна смесена прогимназия.

1933 година – Открива се първото в района професионално учебно заведение Златишко земеделско училище.

1936 година – Училището приема да носи името Нардоно основно училище „Отец Паисий“

1954 година – Започва строителството на втория етаж на училищната сграда.

1992 година – Започва строителството на разширението на ОУ Отец Паисий

1997 година – Открива се Спортният комплекс.

1999 година – 4 нови класни стаи.

2003 година – 10 нови специализирани и административни кабинети.

2005 година – Преобразуване на училището от ОУ Отец Паисий в СОУ Свети Паисий Хилендарски, а в последствие в СУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – Златица

Проекти

ПРОЕКТ: „ХОЛИСТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЕДНА ВДЪХНОВЯВАЩА ПЕРСПЕКТИВА“

Проектът „„Not a So.Lo.Wave“ по програма „Еразъм+“ – нов подход за обучение

Иновативно училище

„Start up Your Career Successfully“

Приобщаващото обрaзование – мисия на СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Твоят час

Възможности за реализация на младежи след завършване на училище

Европейско измерение на учителската квалификация чрез програма „Еразъм +“

Възможности за работна реализация след завършване на училище

Мобилност на работната сила, социално сближаване и ориентация на ценностите

Нов импулс – Керамично изкуство

От Стара планина до Кавказ – заедно в предизвикателствата на съвремието

Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес

Нов шанс за успех

Работа, обучение и работни условия за младите хора

Дъгата – ода на разнообразието

И аз мога

Екип

Училищен мениджмънт

 • Аделина Иванова Павлова – директор
 • Кина Цвяткова Буюклиева – зам. директор учебни дейности
 • Цветанка Крайчева Гъркова- зам. директор административно-стопански дейности
 • инж. Даниела Христова Самарджиева- главен учител

Начално образование

 • Димитринка Тодорова Чоласова – Стоянова – подготвителна група
 • Десислава Цветкова Нягулова – класен ръководител на 1 „А“ клас
 • Емилия Тодорова Микова – Иванова- класен ръководител на 1 „Б“ клас
 • Даниела Пенчева Тодорова – 1 клас
 • Венета Добрева Каменова- класен ръководител на 2 „А“ клас
 • Павлина Димитрова Божкова- Лалова- класен ръководител на 2 „Б“ клас
 • Теодора Филипова Иванова – класен ръководител на 2 „В“ клас
 • Райна Георгиева Попова- 2 клас
 • Стоянка Николова Балова- Горицова- класен ръководител на 3 „А“ клас
 • Габриела Илиева Захариева- класен ръководител на 3 „Б“ клас
 • Павлина Добрева Георгиева – 3 клас
 • Гергана Тодорова Градинарова- класен ръководител на 4 „А“ клас
 • Димка Никова Червенкова- класен ръководител на 4 „Б“
 • Нона Стоянова Кичукова – 4 клас
 • Велка Панчева Батаклиева – 1, 2,3 и 4 клас
 • Десислава Иванова Харалампиева – Генчева  1, 2,3 и 4 клас

Български език и литература

 • Милена Василева Николова – Сербезова
 • Диляна Иванова Дилова
 • Пенка Георгиева Маркова

Математика и природни науки

 • Анета Иванова Панова -Математика
 • Маргарита Костадинова Хаинова
 • Богдана Иванова Николова – Биология и здравно образование
 • Людмила Атанасова Темелкова – Физика и астpономия

Изкуства

 • Десислава Харалампиева- Изобразително изкуство
 • Румяна Иванова Серафимова – Изобразително изкуство
 • Стойчо Маринов Соколов – спортни танци

Физическо възпитание и спорт

 • Борислав Тодоров Богданов
 • Йорданка Добрева Ненова
 • Николай Иванов Серафимов