Центриране

За нас


СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ е училище, което има за цел да образова и възпитава децата в училищна възраст от Сатовча и околните села, като ги подготвя за предизвикателствата на новото време, създава условия за развитие на индивидуалните им способности и съхранява тяхната културна идентичност.

Въвеждане и изпълнение на Държавните образователни изисквания и учебните стандарти по отделните предмети, чрез учебната и извънкласна дейност.

Усъвършенстване на методите и формите за работа с децата, чрез участие в оперативни програми на Министерство на образованието и науката, национални и международни институции, неправителствени организации и община Сатовча.

Подобряване на механизма за опазване на училищната среда и учебно – техническата база.

Реализиране на дейности в дух на толерантност, гражданско поведение и европейска интеграция.

Усъвършенстване на организационната структура на училището, културата и уменията на учителите и учениците.

Цели

Усъвършенстване на комуникативните компетенции на ученици и учители за модернизиране на образователния процес
Интегриране на информационно-комуникационните технологии в образователния процес
Внедряване на иновативни методи, подходи и стратегии в образователния процес
Въвеждане на европейско измерение в образованието
Обучение чрез eTwinning – виртуална класна стая
Изграждане на полезни партньорства на основата на международно сътрудничество и трансфер на опит
Обмяна на добри педагогически практики на училищно и европейско ниво, които ще осигурят по-голямо въздействие на резултатите на проекта

Дейности

Създаване на уеб страница
Изготвяне на педагогически и дидактически материали
Провеждане на интерактивни уроци
Рисунки, колажи
Творческо писане
Събиране и изготвяне на хербарии
Засаждане на дръвчета
Семинари с учители, ученици и родители
Дискусии
Дебати
Кръгли маси
Конференции
Изложби
Конкурси
Състезания
Презентации
Училищни празници
Екскурзии с учебно-образователни цели
Събиране на антични предмети
Събиране на билки и растения
Фестивал с костюми
Историята на моето училище в снимки, рисунки, колажи, есета и др.
Озеленяване на малка декоративна градина извън училището
Малък практически наръчник за отглеждане на растенията
Изготвяне на местни рецепти на ястия
Запознаване с културата, традициите и обичаите на страните-партньори
Организиране на часове по български, италиански, испански, португалски, румънски и френски език
Проектиране градина на знанията
Изготвяне на плакати, листовки, анкети, брошури и др.
Публикации в местни вестници на регионално, национално и международно ниво
Обмен между ученици и учители от партньорските страни в продължение на 7 дни
Изграждане на оранжерии във всички училища–партньори и др.