Loading
Центриране
Трафик
Колоездене
Транспорт

За нас


Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с близо 90-годишна история.

УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), създаден със заповед № 2155/05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение. През 1940 г. (ДВ бр. 126 от 7.06.1940 г.) той е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН), което през 1947 г. се преобразува във Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет.

С указ No 26 (в. „Известия“, бр. 10 от 1.02.1952 г.) е възстановена самостоятелността на висшето училище под името Висш икономически институт (ВИИ). През 1953 г. с указ № 89 той е наименован „Карл Маркс“ (в. „Известия“, бр. 23 от 20.03.1953 г.).

На 27.04.1990 г. Академичният съвет решава ВИИ „Карл Маркс“ да се преобразува в Университет за национално и световно стопанство. Официалното трансформиране на висшето училище става с решение на Народното събрание за създаване и преобразуване на висши училища (ДВ. бр. 68 от 26 юли 1995 г.).

УНСС има

– 8 факултета: Общоикономически, Финансово-счетоводен, Отрасловоикономически, Икономика на инфраструктурата, Международна икономика и политика, Управление и администрация, Приложна информатика и статистика и Юридически;
– 36 катедри;
– отделения “Магистър”, “Институт за следдипломна квалификация” и “Факултативно обучение”;
– Център за дистанционно обучение;
– Институт за икономическа политика;
– Институт по предприемачеството;
– Център по интелектуална собственост (единственият в България);
– Междууниверситетски център за развитие на кариерата и др.