Центриране

За нас

Химикотехнологичният и металургичен университет – София е създаден през 1953 г. и успешно развива образователна и научна дейност по уникални за страната специалности в областта на химичните технологии, биотехнологиите, екологията, металургията и материалознанието, автоматиката, информационните технологии, енергийната ефективност и мениджмънт.

Университетът е с висока оценка ( 9.38 ) за Институционална акредитация за периода 2018-2024 г и има акредитирани специалности от френски акредитационни институции. Обучава над 2000 студенти в редовна и задочна форма по 17 бакалавърски, 42 магистърски и 57 докторски специалности. По научни постижения университетът заема трето място сред българските университети и успешно партнира с водещи университети и изследователски центрове в Европа и света. Изследванията са в иновативни направления като биотехнологии, нанотехнологии, екология, енергийна ефективност, информационни технологии.

Обучението е базирано на системата за трансфер на кредити (ECTS) и осигурява мобилност в университети от всички страни в Европа. ХТМУ е един от водещите университети в международните образователни програми за обмен на студенти, учени и преподаватели: Erasmus+, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, CEEPUS.

В съвместните образователни програми се издават двойни дипломи с техническите университети Хамбург-Харбург и Ото фон Герике в Германия, техническите университети в Тулуза, Монпелие, Рейн, Лил във Франция и с Московския държавен университет по печата в Русия.

Чрез интензивни контакти с бизнеса, активен кариерен център и международното си признание, университетът подпомага завършилите за успешна професионална реализация в България и по света.
В бакалавърските и магистърски програми се предлага обучение и на чужд език: френски (Химично и биохимично инженерство); немски (Химично инженерство) и английски (Металургия и Материалозание).

Създадени са програми за паралелно и следдипломно обучение за допълнителна професионална квалификация.
Според Рейтинга на висшите училища в България за 2018г. по професионални направления ХТМУ заема първо място за: Химични технологии;Материали и материалознание; Металургия и второ място за: Биотехнология ; Електротехника, електроника и автоматика.

Специалности

Степен БАКАЛАВЪР след средно образование
(срок на обучение – 4 години)

Специалности – Бакалавър

 • Автоматика и информационни технологии
 •  Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии
 •  Биомедицинско инженерство
 •  Биотехнологии
 •  Горива и биоенергийни технологии
 •  Електрохимични технологии и защита от корозия
 •  Индустриален мениджмънт
 •  Инженерна екология и опазване на околната среда
 •  Инженерни материали и материалознание
 •  Металургия
 •  Неорганични и електрохимични  технологии и защита от корозия
 •  Печатни технологии, целулоза и хартия
 •  Полимерно инженерство
 •  Технология на стъкло, керамика и свързващи вещества
 •  Фин органичен синтез
 •  Химично инженерство
 •  Химично инженерство (на немски език)
 •  Химично и биохимично инженерство (на френски език)

Степен МАГИСТЪР
Специалности – Магистър

 • Автоматика и информационни технологии
 • Безопасност на производствата
 • Биомедицнско инженерство
 • Биотехнологии
 • Водородни технологии
 • Екология и опазване на околната среда
 • Еластични омрежени полимери
 • Електрохимия и защита от корозия
 • Енергийна и екологична ефективност в металургията
 • Индустриален мениджмънт
 • Инженерно материалознание ( на английски език)
 • Информационни технологии
 • Консервация и реставрация на хартия и книги
 • CAD/САЕ в химичните технологии
 • Материали и технологии за опто- и микроелектрониката
 • Металознание и термично обработване на металите
 • Металолеене
 • Металургия на цветните метали и сплави
 • Металургия на черните метали
 • Нанотехнологии и наноматериали
 • Неорганични вещества
 • Обработване на металите чрез пластична деформация
 • Опазване на околната среда и устойчиво развитие
 • Полиграфия
 • Полимерно инженерство
 • Природни и синтетични горива
 • Силикатни материали
 • Системи за възобновяема енергия ( на български и английски език)
 • Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията
 • Стопанско управление
 • Стъкло, керамика и свързващи вещества
 • Текстил и кожи и изделия от тях
 • Управление на качеството
 • Фин органичен синтез
 • Химично и биохимично инженерство ( на френски език)
 • Химично инженерство ( на български и немски език)
 • Химични технологии в ядрената енергетика
 • Целулоза, хартия и опаковки

История

Началото на висшето химикотехнологично образование в България е поставено през 1945 г. със създаването на Отдел по индустриална химия към Машинния факултет на Държавната политехника. С указ на Президиума на Народното събрание от 10.06.1953 г. Държавната политехника се разделя на четири самостоятелни висши технически института, един от които е Химикотехнологичният институт с два факултета – Инженерно химичен и Металургичен с общо 11 специалности.

Бързата индустриализация в следвоенните години и по-специално интензивното развитие на химичната и металургична промишленост в края на 50-те години на миналия век дава и нов тласък в развитието на химикотехнологичното и металургично образование.
През 1953 г. се въвежда задочна форма на обучение.
През 1959 – 1960 г. рязко се увеличава приемът на студенти.

През 1960 г. се създава Научно-изследователски сектор, чието предназначение е да решава технологични проблеми на промишлените предприятия. С това Химикотехнологичният институт се оформя като учебен и научно-изследователски център в областта на химията и металургията.

С решение на Министерски съвет през 1963 г. ХТИ става Висш Химикотехнологичен Институт (ВХТИ), а през 1995 г. с решение на Народното Събрание е преименуван в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ). Основните му структурни звена са 3 факултета, 3 департамента .

Принос за организирането на химикотехнологичното образование в България и създаването на ХТИ (днешния ХТМУ) имат: проф. д-р Никола Коларов, проф. Захари Караугланов, проф. д-р Борис Загорчев, чл. кор. проф. Владимир Кабаиванов, проф. д-р Димитър Джоглев, проф. дтн Димчо Димитров и др.

За пръв Ректор на новосъздадения Химикотехнологичен институт през 1953 г. е избран проф. д-р Борис Загорчев.

От самото му създаване до днес в ХТМУ са работили и работят висококо квалифицирани преподаватели и учени, които са дали своя принос за развитието на химикотехнологичното и металургично образование и наука, и за подпомагане на българската промишленост. Сред тях се открояват имената на учени като акад. Стефан Христов, чл. кор. проф. Любомир Желязков, чл. кор. Чавдар Иванов, проф. Петко Николински, проф. Михаил Герасимов и др., които имат съществен принос за издигане на авторитета на Университета и международното признание на българската химична наука.

От създаването през 1953 г. до сега ректори са били:

Проф. д-р Борис Загорчев
1953 – 1958 г.
Чл.кор. проф. Чавдар Иванов
1958 – 1962 г.
Проф. д-р Кирил Димов
1962 – 1963 г.
Проф. Крум Каишев
1963 – 1964 г.
Акад. Стефан Христов    1964 – 1966 г.
Проф. д-р Кирил Димов
1966 – 1968 г.
Проф. д-р Михаил Герасимов
1968 – 1970 г.
Проф. дтн Димчо Димитров
1970 – 1976 г.
Проф. дтн Милчо Натов
1976 – 1981 г.
Проф. дтн Александър Асенов
1981 – 1986 г.
Проф. дхн Светла Райчева
1986 – 1989 г.
Проф. дтн Иван Божов
1989 – 1993 г.
Проф. дтн Камен Велев    1993 – 2003 г.
Доц. д-р Кирил Станулов    2003 – 2007 г.
Доц. д-р Борис Стефанов    2007 – 2011 г.

Проф. д-р инж. Митко Георгиев 2011 – 2015 г

и от 2015 – нов мандат

 

Днес Химикотехнологичният и металургичен университет е един утвърден образователен и научен център с високо международно признание.