Центриране

За нас

Сградата, в която се помещава ЦДГ № 85 “Родина” е построена в периода 1925 – 1930 г. от женско благотворително дружество “Родина” за нуждите на сираците на загиналите българи в битката при Булаир. Предназначението й е било да е сиропиталище “Булаир”. Посветихме името на това дружество „Родина”, защото един от принципите на служителите в ЦДГ № 85 е приемственост; защото в сиропиталище или детска градина основната дейност е грижа и обич за децата, което между другото не е било известно на структурите на образователната система, предоставяйки сградата за нуждите на предучилищното възпитание и образование.

От 1994 г. ЦДГ № 85 е именувана „Родина”.

В продължение на 60 години ЦДГ № 85 „Родина” осигурява качествено и достъпно възпитание на децата от 3 до 7- годишна възраст

Още

В годишните комплексни планове се формулира главна цел: „Възпитание и обучение на децата съгласно ДОИ, съобразно възрастовите особености и насочено към формиране на свободни, морални, интелигентни/ интелект плюс сърце/, инициативни личности, които да съставляват гражданското общество; личности в процес на непрекъснато усъвършенстване, уважаващи правата на другите, при спазване на природните и обществени закони”;

Мисията на екипът на ДГ № 85 “Родина” е да отглежда и възпитава здрави и жизнерадостни деца, които да получат и образование, успешно съчетаващо националните традиции с европейското измерение и насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки гражданин като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация.