Центриране

 

За нас

163 ОУ е открито на 01. 09. 1991 г. със заповед на МНП. През същата учебна година на заседание на ПС от 31 март 1992 г. е решено училището да носи името на старобългарския книжовник Черноризец Храбър, а патронният празник да се отбелязва на 30 април.
Сградата разполага с отделни корпуси за начален и среден курс, спортен комплекс – физкултурен салон и плувен басейн, открити на 15. 09. 1993 г., и богат библиотечен фонд.
За сравнително краткото време на своето съществуване 163 ОУ успя да създаде свой облик и традиции и да се наложи като място, в което работят специалисти, ангажирани с обучението и възпитанието на децата  в района. МТБ се обновява и осъвременява непрекъснато, съгласно новите нормативни изисквания и повишените потребности в образователния процес. Освен това преподавателите, запазвайки образователните традиции и просветения български дух, непрекъснато повишават своята квалификация и се стараят да използват съвременни методи на обучение, като по този начин дават по-добра практическа подготовка и възможност за успешна житейска реализация на учениците си.
Важен момент в училищната история е 1996 г., когато учениците от първи клас започват обучението си по план за ранно чуждоезиково обучение. Въвежда се засилено изучаване на английски, френски, руски и испански език. От същата година училището става член на клуб ООН. Учениците участват в симулативни игри за разрешаване на актуални проблеми, засягащи развитието на Европа и света.
На 01. 11. 2001 г. се поставя началото на едно ново сътрудничество – между 163 ОУ „Черноризец Храбър“ и ОУ „Душан Радович“, град Пирот, Република Сърбия и Черна гора, целящо да повиши професионалния опит на учителите чрез обмен на информация в областта на образованието.
Възпитаниците на нашето училище се представят успешно във всички конкурси на национално, градско и общинско равнище – история, литература, математика, биология, химия. През последните 10 години над 60% от учениците, участвали в националното състезание, организирано от училище „Фарос“, получават отлични оценки по английски език. Можем да отбележим и достойното представяне на клуба към ООН с ръководител г-н Стоилов в симулативната игра « ООН и целите на хилядолетието «.
През 2003 / 2004 г. завоювахме 1 място в конкурса на Столична община за най-добре уреден двор.
Проблем за колектива е фактът, че 163 ОУ се намира в сравнително краен квартал с недобре изградена инфраструктура и затруднена комуникация с централната градска част. На територията на ж.к.” Дружба-2 “ няма културни институции – кино, театър, читалище, нито големи спортни бази и съоръжения. Родителите са силно затруднени в организирането на свободното време на своите деца.
Реалната действителност и недостатъчното финансиране ни насочи към разработване и включване в различни национални и международни проекти. От 2004 год. 163 ОУ   работи  по проекти  с училища от други държави – Франция, Словения, Румъния, а през 2008 год. двадесет и един  ученици посетиха училище в Дания. Работата по  проектите повиши интереса и мотивира учениците да изучават по-задълбочено информатика и чужди езици, тъй като придобитите знания намират пряко приложение и те могат веднага да усетят тяхната необходимост и сила в реалния живот.
Училището създаде свои традиции в областта на спорта, изобразителното изкуство и музиката. През 2009 г. то  работи по  2 проекта,  финансирани от Европейския структурен фонд, в областта на спорта и  интеграцията на етносите. Учениците  редовно участват  в районните и градските общоучилищни игри, където отборите ни по лека атлетика, хандбал, футбол, тенис на маса, волейбол, шах печелят призови места.
Рисунки на възпитаници на училището се намират във Франция, Румъния, Словения и Дания. Всяка година учениците участват в конкурсите, обявени от общината и националния календар за извънучилищни дейности  – направление “Изкуство” на МОМН.
Дейността ни по популяризиране на структурите, дейностите и изискванията на ЕС и по  различни европейски образователни  програми е неразделна част от усилията на колектива на 163 ОУ “ Черноризец Храбър “ за обогатяване по по-нетрадиционен начин на знанията на учениците, за организиране на свободното им време, за приобщаването им към общоучилищния живот.
Съвременното развитие на обществото и неблагоприятните последици от демографската криза поставиха пред нас предизвикателството за разнообразяване на учебния процес и условията за труд и отдих.

             На нашите ученици  предлагаме:
* Подготвителен клас с изучаване на английски език: полудневна подготовка до 14 ч. и занимания по интереси до 18 ч.
* Първи клас – паралелки с:
– разширено изучаване на изобразително изкуство
– чужди езици и ИТ – Комениус Лого
* Полуинтернатни групи / занимални / до 18 часа
** Пети – осми клас:
– засилено изучаване на математика и природни науки за  подготовка на учениците за профилирани паралелки след 7 кл.
– изучаване на ИТ
– хуманитарна насоченост
– компютърна графика и уеб-дизайн
При нас има:
– Отделен корпус за начален курс
– Много добре поддържан физкултурен салон с разнообразни фитнес уреди
– Допълнителни занимания по интереси в извънучебно време
– Безплатни консултации с логопед
– Богата библиотека за деца  и родители
– Бюфет и стол
Учениците работят по различни образователни проекти

За най-добрите е разработена и се прилага
Училищна система за награждаване на изявени ученици:
– Купа „Най-добър клас“
– Почетен знак, плакет, медал, грамота, книги

 

Екип

Училищен екип

 

В 163. ОУ „Черноризец Храбър“ работят следните учители :
Катя Дойнова – директор , специалност биология

Стоянка Пейчева – заместник директор, специалност история

Мария Чортова – заместник директор, специалност английски език

Марио Вълчев-педагогически съветник

Учители в подготвителните класове:

Галя Божкова – старши учител

Начални учители:

Маргарита Гайдарова– старши учител

Маргарита Пактиавал -учител

Паулина Дякова-учител

Стефка Йорданова– старши учител

Татяна Велкова– старши учител

Анета Павлова- старши учител

Катя Алексиева – старши учител

Борис Соколов- старши учител

Анелия Балканджиева– старши учител

Снежина Айдадрова– учител

Христина Костадинова-старши учител

Венелина Андреева- учител

Людмила Георгиева-старши учител

Светлин Спасов- учител

Емил Минчев –старши учител

Пенка Антонова- старши учител

Марияна Минкова-старши учител

Богдана Прокопова- учител

Руска Лалчева- старши учител

Джулиана Бранкова- учител

Даниела Ризова- старши учител

Теменужка  Андреева-учител

Румяна Караваневска – старши учител

Недялка Алексиева – старши учител

Методи Стоянов –  учител по английски език в начален етап

 

Учители в среден курс :

Венета Петкова – старши учител, български език и литература

Виолета Тасева – старши учител, български език и литература

Ася Аверкович–   учител, английски език

Елена Маринова–старши учител,  математика

Емилия Сиракова – старши учител, математика

Рени Радева- старши учител по ИТ

Йорданка Ненкова –учител,  история и география

Невена Трендафилова –старши учител,  биология и химия,

Светлин  Спасов– учител,  музика

Красимира Герова –старши учител,  физкултура и спорт,

Таня  Микова –старши учител,  физкултура и спорт,

Славена Иванова –учител,  изобразително изкуство, домашен бит и икономика

 

Непедагогически персонал:
Екатерина Улева – касиер-домакин

Валентин Стоянов – работник поддръжка

Галя Павлова – хигиенист

Екатерина Димова– хигиенист

Мария Георгиева-хигиенист

Симеонка Петрова – хигиенист

Цеца Александрова-хигиенист