Центриране

За нас

II АЕГ  „Томас Джеферсън“ е профилирана  гимназия с интензивно изучаване на  английски език. От 2018 г. е включена в списъка на иновативните училища в р.България, утвърден с Решение № 472 от 09.07.2018 г. на Министерски съвет.

В училището се обучават 1050 ученици от 14 до 19 год.

в 35 паралелки с профил „Чужди езици“.

 

Основни акценти в обучението са:

 • Чуждите езици – задължително условие за образователна и професионална мобилност, за конкурентност и успешност;
 • Ориентиране на учебното съдържание към ценностите на гражданското общество, глобалното гражданство и демократичната култура;
 • Развитие на умения и компетенции;
 • Иновативни подходиза качествено образование, портфолио на учителя и на ученика;
 • Училищна среда– основана на отворени образователни ресурси и възможности за електронна комуникация;
 • Училищни политики, реализиращи Стратегията за развитие на II АЕГ;
 • Учителят – медиатор в учебния процес;
 • Извънкласни активности – подкрепа на интереси и изяви;
 • Партньорство с ВУЗ – възможност за квалификация и развитие на учителите и кариерно ориентиране на учениците;
 • Качество на обучението – 100% прием във ВУЗ;  професионална и обществена реализация;
 • Високи резултати на държавни зрелостни изпити, на олимпиади, състезания и  конкурси;
 • Проектни дейности, образователни кампании и  междуучилищни партньорства; Изпитен център на „Езикови изпит Пиърсън“ в гр.София (London Tests of English);
 • Партньорство с Американския университет в България,  със СУ „Св. Климент Охридски“, с Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, с Фондация „Америка за България“, с Консултантска къща „Дарби“ и „Интеграл“, с Британски съвет;
 • Англоговорящ  помощник – учител по образователна програма към „Фулбрайт“;
 • Ритуализиран училищен живот;
 • Училищен център за кариерно развитие;
 • Училищен консултативен кабинет – дейности за превенции на рискови поведения и работа с ученици, учители и родители;
 • Интерактивна комуникация и модерна училищна среда; STEM център с виртуални лаборатории за учене;
 • Училищен парламент, училищно радио, TV студио, училищен вестник;

 

КАКВО ИМАМЕ ?

 • Желание за новаторство, креативност и екипност;
 • Мотивирани ученици и учители;
 • Доказано качествено образование;
 • Ученически парламент и училищни медии;
 • Официална униформа със символите на гимназията и елементи на ежедневна униформа;
 • Извънкласни дейности, организирани в пет академии: Арт академия, Еко академия, Бизнес академия, Академия Знание, Спортна академия;
 • Чудесна училищна среда.

КАКВО ПРАВИМ ?

 • Учим много, много, много… – и учениците, и учителите;
 • Участваме в състезания на различни нива, печелим награди и представяме гимназията;
 • Разработваме и реализираме проекти;
 • Изработваме ученическо портфолио – като инструмент за оценка и самооценка и за  публично представяне и мотивация;
 • Организираме благотворителни дейности, изложби, конкурси, кръгли маси, научни конференции, симпозиуми, дискусии, срещи, тренинги, екоакции, театрални постановки, образователни кампании по актуални проблеми;
 • Организираме и провеждаме: спортни турнири, училищни тържества;
 • Списваме и издаваме литературни, публицистични и философски сборници и алманаси, вестник на ученическия парламент, флаери, брошури, дипляни и плакати за училищния живот.

КАКВО ЦЕЛИМ ?

Да бъдем добре образовани,
конкурентни и мобилни!

Да бъдем отговорни!

Да бъдем лидери!

Да уважаваме традициите!

Да разбираме света, да бъдем социални и креативни!

Да живеем в настоящето,
мислейки за бъдещето!

Да бъдем добри хора и граждани
на България, Европа и света!

Да помним, че светът не започва от нас,
но ние можем да го променим!

База

„Една къща се строи с мъдрост, мебелира се с разбиране, а стаите й се пълнят със знание…“
Т. Джеферсън

От основаването си до месец септември 2011 г. Втора английска езикова гимназия се помещава в две сгради, разположени в съседство, в район „Илинден“.

През  учебната  2011-2012 г. мечтата за самостоятелна сграда се превръща в реалност.  Новото, красиво, модерно и със съвременно оборудване училище приема учениците на гимназията. Тя е разположена в централния столичен район „Триадица“, квартал „Стрелбище“.

Училищната сграда има нетрадиционна, модерна архитектура и дигитални средства, позволяващи интерактивно обучение. Учениците се обучават в  езикови кабинети, кабинети по БЕЛ, STEM център (природни науки, математика и технологии),кабинети  по обществени науки и гражданско образование,  кабинети по  ИТ,  кабинет по изкуства и спортна зала, със съблекални и санитарни възли.

Новият и модерен STEM център с виртуални лаборатории е изграден по проекта на II АЕГ за иновации и включва съвместно преподаване по природни науки, технологии и математика, дигиталност и интегралност

Състои се от 4 зали – виртуална, лаборатория, технологична и дигитална креативност. Зала „Виртуална“ е оборудвана със z Space станции от ново поколение, които визуализират процеси и явления в 3D формат и правят обучението по биология, химия, физика и математика интересено и разбираемо за учениците.  Зала „Лабораторна“ е предназначена за извършване на опити и упражнения, без които процесът на обучение в областта на природните науки не би бил ефективен. Зали „Технологична“ и „Дигитална креативност“ развиват дигиталните умения и отговорят на потребностите на учениците от нов начин на преподаване, основан на по-широко използване на ИКТ, реорганизирана учебна среда, интегралност и нова роля на учителя – ментор в процеса на учене чрез правене.

Във виртуалните лаборатории по природни науки се преподава иновативно – екипи от учители обучават учениците като едновременно преподават биология и химия, физика и математика. Интегрираният модел на обучение, съчетан с използване на технологиите, засилва интереса на учениците и им помага да повишават резултатите си.

STEM центърът позволява  различно обучение, развиващо умения като анализиране, изследване на ситуацията, критическо мислене, гъвкавост при решаването на проблеми. Професиите на бъдещето изискват комбинация от специализирани познания в областта на STEM, както и личностни качества като емпатия и дизайн мислене, които могат да бъдат постигнати чрез интегралност в обучението по природни науки, математика и ИТ.

Извънкласните дейности се провеждат в кабинетите за дейности по интереси; спорт, превенции, здравно образование; арт ателие; зала за танци; фитнес зала.Част от дейностите за ритуализация на училищния живот се провеждат в тържествената зала. Тясно свързан с обучението, както и със свободното време на учениците и учителите, е  библиотечно-информационният център. В помощ на ученици, учители и родители е консултативният, кабинет на училищните психолози и педагогическите съветници, както и училищният център за кариерно консултиране и ориентиране. Консултациите с родители и ученици се провеждат в кабинетите за неформално общуване.

Училището разполага още и със здравен кабинет, бюфет и методичен кабинет.

Малко училища могат да се похвалят със спортни площадки: за волейбол, за баскетбол, за тенис и лекоатлетически писти. Неповторима атмосфера създава добре подредения и озеленен училищен двор с кътове за общуване и вътрешния двор – място за отдих и общуване в голямото междучасие, преди и след учебните часове.

Днес ръководството и учениците от 2 АЕГ „Т. Джеферсън“ могат да се похвалят, че стремежът към модернизация и оптимизиране на учебно-възпитателния процес и използването на новите високи технологии е осигурено със:

• съвременни езикови кабинети, обзаведени с интерактивни мултимедийни дъски; LED дисплеи; zSpace станции за виртуална реалност;
•  богата библиотека с издания на български и английски език;
• три компютърни кабинета с високоскоростен Internet;
• два мултимедийни кабинета, които се използва активно за нуждите на обучението по всички предмети, за дейностипо интереси;
• социални пространства  с цялостно покритие с wifi мрежа;
• ателиета за извънкласни дейности;

• кабинет за неформално общуване;

• консултативен кабинет;

• зала за танци; • актова зала;

• просторен физкултурен салон;

• фитнес зала;

• открити спортни площадки;

• широко дворно пространство.