Мисия

ДГ №112 Детски свят функционира на целодневен принцип от 7.00 до 19.00 от понеделник до петък.

Детската активност, заложби и фантазия са насърчавани чрез допълнителни педагогически дейности- танци, спорт, приложни изкуства, ранно чуждоезиково обучение по английски език. За физическото здраве, активен отдих и екологично възпитание на децата организираме летни лагери, ски-училище, зелено училище.

Съобразно с принципа за нормализация възниква и концепцията „качество на живот“, която намира отражение в предучилищното обучение и възпитание, в моделите на интегрираното образование. Концепцията „качество на живот“ представя въвеждане на нова стратегия, при която има ясна цел и мисия- трябва да се променя не само човекът с ограничени възможности, но и обществото, което трябва да се освободи от негативните си нагласи, предразсъдъци и ограничения, приемайки и подкрепяйки различните.

Разпределението на децата в двете специални групи се извършва не според годината на раждане, а според нивото на нервно-психическо развитие.Фактор е не възрастта, а актуалното развитие и състояние на детето към момента на постъпване в детската градина и в последствие се влияе от динамиката на развитие на всяко дете.

В градината работят високо квалифицирани специалисти- специални педагози, логопеди, психолози. Според нивото на нервно-психическо развитие, възможности, способности и потребности, на всяко дете се изработва индивидуална програма за обучение и развитие.Корекционната, обучителна и възпитателна работа се осъществява в групова и индивидуална форма като се спазва съответния график.

Екип

Даниела Тодорова
Осъществява консултативна, диагностична, терапевтична и превантивна дейност. Работи индивидуално и групово с деца със СОП, които са с нарушения в езиково – говорното развитие и комуникативните умения. Прилага стандартни и адаптивни методи и техники, съобразени с индивидуалното развитие на всяко дете. Изготвя индивидуални програми за корекция и развитие на: артикулация, дихателни възможности, праксиса, фонематичния слух, импресивна и експресивна реч на децата, фината моторика. Изработва програми и провежда занимания  по логоритмика. Член на комисия ЕКПО към РИО София – град.

Калина Ганчева
Специален педагог. Провежда педагогическа терапия – групов формат с деца със СОП по индивидуално диверенциран подход.

Екипът от специалисти оказва помощ и съдействие на родителите на децата със специални образователни потребности, консултира ги и дава указания за работа с тях в домашни условия.

Постъпвайки в ДГ Детски свят в индивидуален план за всяко дете на практика е започнал процеса на адаптация, социализация и интеграция, който продължава и се развива чрез дейностите в самото заведение. Екипът от специалисти осъществява:

  • Консултативна;
  • Диагностична;
  • Корекционно-възпитателна;
  • Лечебно-възстановителна;
  • Рехабилитационна;
  • Профилактична дейности;

насочени към коригиране и компенсиране на съответните увреждания и нарушения и стимулиране на развитието на децата. Те се обучават по индивидуални програми, които включват общо моторно развитие, фина моторика, самообслужване, когнитивни умения, езиково-говорно развитие и комуникация, социални умения, художествена, трудова и учебна дейност.

Детската градина разполага със собствен сайт.

Галерия