За нас

ДГ „Райна Княгиня” , гр. Велико Търново е открита през 1976г. Сградата е построена специално за детска градина с шест занимални-спални и съответните сервизни помещения към тях. През 1983г  към сградата е построен физкултурен салон.

            Сградата на детската градина изцяло е санирана по Проект на Община Велико Търново през 2010г и се отоплява със собствено парно на газ, което осигурява уют и топлина на децата.

            За възпитанието, обучението и формирането на детската личност се грижи екип от: 1 директор, 12 учители, 1 психолог, 6 и ½ помощник възпитатели, ЗАТС, 1 готвач, 1 помощник готвач, ½ перач, ½ огняр + ½ поддръжка и 2 медициски сестри.

            В детската градина, освен заниманията по Държавните образователни изисквания, на децата се предоставят и допълнителни педагогически дейности за тяхното развитие и обучение като : народни танци, рисуване, музика, модерен балет, английски език, художествена гимнастика, футбол.

            ЦЕЛ: Поставяне личността на детето в центъра на възпитателно-образователния процес в детската градина за осигуряване на равен старт при постъпването му в училище.

             ЗАДАЧИ:

 1. Осигуряване на качествена подготовка на децата за бърза и безпроблемна адаптация към бъдещата си социална роля на ученик и мотивация за учене.
 2. Изграждане на положително отношение у родителите към работата на педагозите чрез ефективни дейности и взаимоотнашения.
 3. Създаване на условия за повишаване квалификацията на персонала, като гаранция за провеждане на качествен възпитателно-образователен процес и осигуряване на подкрепяща среда на децата.

ПАРТНЬОРИ в работата на детското заведение:

 1. Община Велико Търново
 2. Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”
 3. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
 4. СОУ „Емилиян Станев”.
 5. РИОСВ Велико Търново

РОДИТЕЛИТЕ КАТО ПАРТНЬОРИ:

            При провеждане на:

                –          празници;

–          тържества;

–          екскурзии.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

 1. Всички групи са оборудвани с телевизори, ДВД, касетофони, дидактични игри и играчки.
 2. Детската градина разполага с обширен физкултурен салон, оборудван с необходимите спортни уреди, пособия и музикална уредба, в който се провеждат всички дейности за физическото развитие на децата; организират се посещения на театрални постановки ; празници и развлечения свързани с живота на децата.
 3. Кухненският блок е с нови печки и фурни, които работят на газ и храната на децата се приготвя с необходимите качества.

Галерия