За нас

 • Прилагане и спазване на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка
 • Специализирана подготовка на децата за първи клас и адаптация към социалната позиция „ученик” за успешно училищно обучение
 • Интегриране и социализация на децата със специални образователни потребности
 • Диференцирана грижа, с акцент върху потенциала за всяко дете, при управление на процеса на личностното му развитие
 • Формиране личността на детето, чрез прилагане техниките на позитивно възпитание
 • Прилагане на интерактивните методи на обучение в условията на детското заведение
 • Формиране на поведение на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия
 • Оптимално използване на възможностите на игровата дейност за затвърдяване на знанията и формиране на социално поведение в различни ситуации.
 • Повишаване на ефективността и ефикасността на възпитателно-образователната работа, чрез усъвършенстване на организационната култура и уменията за работа в екип
 • Квалификационна дейност по посока развиване на емоционалната интелигентност на децата
 • Осигуряване на безопасна и здравословна среда за отглеждане на децата
 • Активно участие на родителите в живота на детската градина чрез постоянен диалог, взаимно доверие и подкрепа

Цел

 • Осигуряване на условия за реализация на потенциала на всяко дете, чрез изграждане на възпитателно-образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание.
 • Повишаване компетентността на персонала работещ в детското заведение
 • Прилагане на иновационни системи и методи на възпитание, обучение и общуване
 • Превръщане на родителите в активни партньори за постигане на възпитателните и образователни цели