За нас

Гордън Груп България 2017 ЕООД е официален представител на институт Gordon Training International (GTI) за България. Представителството функционира от гр. Бургас от началото на 2011 г.

Gordon Training International е образователна организация, която осигурява материали и обучение за да направи човешките взаимоотношения по-ефективни и задоволителни. Основателят е три пъти Нобеловият лауреат, американският психолог и световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с деца, партньорски двойки, учители и ученици д-р Томас Гордън.

Гордън  Груп България 2017 ЕООД  притежава авторските права и е упълномощено юридическо лице  да предоставя на територията на България чрез мрежа от сертифицирани български инструктори международните образователни програми Parent Effectiveness Training (P.E.T) с еквивалент на български език  Трениране на Успешни Родители (ТУР), Teacher Effectiveness Training (T.E.T) с еквивалент на български  език Трениране на Успешни Учители (ТУУ) и Youth Effectiveness Training (Y.E.T) с еквивалент на български език Трениране на Успешни Деца и Младежи (ТУМ), които от 1962 г. и съответно 1965 г. се използват като методика  за обучение на родители, учители, професионални кадри, деца и младежи  в умения за общуване и разрешаване на конфликти, не само в САЩ но и в още 45 страни по света .

Едноименните книги на д-р Томас Гордън са издадени на български език от издателство Колибри.

Мисията на организацията е:

Да внедри и разпространи в България образователен модел, чиято цел е да превърне човешките взаимоотношения в по-демократични и взаимно задоволителни и да подкрепи системата за предоставяне на този модел на колкото се може повече хора.

За да изпълни тази мисия, Гордън  Груп България 2017 ЕООД  изпълнява следните функции:

1. Провежда периодично семинари за обучение на инструктори -обучители за България по програмите на институт  Gordon Training International.

2. Поддържа контрол на качеството на съдържанието и обучението на програмите P.E.T, T.E.T, Y.E.T за България и отговаря за поддържането на идентичността им   по модела Гордън. По този начин, всички участници и спонсориращи агенции са сигурни, че програмата, която получават е единна, отговаряща на основните правила на д-р Томас  Гордън, които се предлагат под егидата на GTI навсякъде другаде по света. Тази единност и идентичност е важна за   организациите-клиенти и за участниците, защото така те могат да са сигурни, че получават доказана програма, по която се преподава на международно ниво .

3. Действа като клирингова къща за запитвания, засягащи наличието на нашите програми в различните области. Ние поддържаме база данни с инструктори, в която ако се потърси дейността на даден инструктор, може да служи и като информационна база. Инструктори, които не водят група за период от 12 месеца се вписват с неактивен статус.

4. Доставя учебници, учебни тетрадки и други материали за курсовете, които се използват от участниците в GTI групите.

Услуги

1.Обучение на инструктори по програмите на GTI
2.Практически семинари по програмите за родители, учители, деца и младежи   на територията на България
3.Практически семинари по програмите на GTI за служители на организации на работното място
4. Обучения с кредити за педагогически кадри
5. Изнесени обучения с кредити за педагогически кадри

 

Обучение с кредити

Практически семинар по програмата „Трениране на Успешни Учители“ (ТУУ) на д-р Томас Гордън,  Модул 1

Практическият семинар предлага метода на д-р Томас Гордън за справяне с неприемливото поведение на учениците(обучаемите) и създаване на продуктивна учебна среда.Трениране на Успешни Учители (ТУУ) е международен образователен курс , който се преподава в над 45 страни по света , а от 2013 г. и в България .Създаден през 1965г. от  д-р Томас Гордън, световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с техните деца, на учители с ученици . Програмата ТУУ се преподава само от инструктори , обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Томас Гордън , Gordon Training International.

Съдържанието и методиката  на програмата изисква последователност в обучението по Модул 1 и Модул 2.

В практическия семинар участниците ще научат :

 • Идентифициране на препятствията в процеса на преподаване /възприемане
 • Поведенчески прозорец-концептуалната рамка на програмата
 • Концепцията за собственост на проблема
 • Как да чуват чуждата гледна точка и да подобряват взаимоотношенията си на всички нива -учител-ученик, учител -родител, директор-учител-родител.
 • Умението „Активно слушане“
 • Неуспешни начини на конфронтация и техните алтернативни модели
 • Умението“ Аз послание“
 • Умението „Превключване на скоростите“

Целите на програмите по метода на д-р Томас Гордън   са насочени към развитие на педагогическата , комуникативната и организационната  компетентност на учителите и другите педагогически кадри.

Познават използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците , модели за позитивно възпитание и конструктивни подходи за обучение
Осигуряват на децата/учениците да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие
Насърчават и направляват усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех  у децата/учениците ,за междуличностно общуване, вземане на решения
Осигуряват позитивна образователна среда
Умения за създаване и поддържане на ефективни професионални взаимоотношения
Придобиване на знания за практики,  свързани с ефективно общуване,  решаване на конфликти , справяне със стрес, превенция на рискови поведения
Консултиране на педагогическите специалисти и родителите относно тяхната роля при превенцията на зависимости и осигуряване на среда за предотвратяване на агресията и тормоза в училище

Методи на обучение по програмите по метода на д-р Томас Гордън:

В тренинга се използват интерактивни методи, при които обучителните цели се постигат чрез взаимодействие в групата на участниците.Основен акцент се поставявърху ученето чрез активно участие и собствен опит.Чрез използваните методи на учителите се предлага модел на преподаване и учене,  който цели „създаване на смисъл,“ посредством индивидуална трансформация на знанието в паметта на участника.
Новото знание се въвежда след подготовка на обучаемите да го приемат чрез загряващи упражнения,  мозъчна атака , упражнения-трамплин, дискусии, работа с казуси, обсъждане на проблеми.Използват се интерактивни презентации за теоретично запознаване и ролеви игри и казуси за илюстрация на практически проблеми и трениране на умения .Групово -динамичните игри и работата в малки групи,  развиват уменията за общуване в група и екипна работа на участниците.

Съотношението между теоретична и практическа част е 30% към 70%
Форми на обучение:   Присъствена
Продължителност на обучението:  16 часа
Брой квалификационни кредити: 1 
Начин на завършване на обучението:   Тест /   Презентация

Практически семинар по програмата „Трениране на Успешни Учители“ (ТУУ) на д-р Томас Гордън,  Модул 2

В практическия семинар участниците ще научат :

 • Конфликтът е естествена и неизбежна част от човешките взаимоотношения .Проблемът не е в конфликтите, а в начина на тяхното разрешаване .
 • Как да разпознават конфликтите в училище
 • Как да чуват чуждата гледна точка и да подобряват взаимоотношенията си на всички нива,  учител-ученик, учител -родител, директор-учител-родител.
 • Кои са алтернативите на наградите и наказанията
 • Как да изразяват своите нужди и проблеми открито и честно,  без обвинения и критика
 • Доказан 6 -стъпков метод за разрешаване на конфликти, така че нуждите, а не конкуриращите се решения да бъдат изяснени и  да се намерят нови, по-креативни решения с участието на двете страни
 • Умения за разрешаване на сблъсък на ценности
 • Посредничество при конфликт между ученици
 • Умения за ръководене и гладко протичане на родителските срещи

Съотношението между теоретична и практическа част е 30% към 70%
 Форми на обучение:   Присъствена
   Продължителност на обучението: 16 часа 
Брой квалификационни кредити: 1
Начин на завършване на обучението:   Тест/   Презентация

Практически семинар по програмата „Трениране на Успешни Родители „(ТУР) на д-р Томас Гордън

Практическият семинар предлага метода на д-р Томас Гордън за  обучение в умения за позитивно родителство.“Трениране на Успешни Родители“  (ТУР) е международен образователен курс, който се преподава в над 45 страни по света , а от 2012 г. и в България .Създаден през 1962г. от  д-р Томас Гордън, световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с техните деца , на учители с ученици . Програмата ТУР се преподава само от инструктори, ,обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Томас Гордън , Gordon Training International.
Практическият семинар  предоставя ефективни способи за общуване и разрешаване на конфликти, които действат на всички социални нива , във взаимоотношенията родител-дете, учител-ученик, учител-родител.ТУР предлага изчерпателна философия за това, какво е нужно за поддържането на успешни взаимоотношения с децата.Участниците се обучават не само на методи и практически умения, но и на това кога и защо да ги прилагат.

В практическия семинар участниците ще научат :

 • Концепцията за собственост на проблема
 • Умението „Активно слушане“
 • Неуспешните  начини на конфронтация и техните алтернативни модели
 • Умението“ Аз послание“
 • Кои са алтернативите на наградите и наказанията по модела Гордън
 • Да познават и целесъобразно да внедряват Беззагубен метод за разрешаване на конфликти
 • Ефективно да  разрешават   конфликти  на ценности
 • Умения за успешно консултиране и професионално посредничество при конфликтни ситуации

Съотношението между теоретична и практическа част е 30% към 70%
Форми на обучение:   Присъствена и Дистанционна
Продължителност на обучението: 24 часа
Брой квалификационни кредити: 1
Начин на завършване на обучението:   Тест/   Презентация

Списък на обучителите: 
1. Антония Иванова Месерджиева ТУУ, ТУР , Бургас
2. Галина Веселинова Германова ТУР, Варна
3. Даниела Георгиева Пехливанян ТУР , Бургас
4. Дарина Желкова Георгиева ТУУ, ТУР, Бургас
5. Елена Иванова Анастасова ТУР, София
6. Милена Янева Димитрова ТУУ, ТУР, Бургас
7. Силвия Атанасова Аладжова ТУР, София
8. Силвия Чавдарова Стоянова ТУР, ТУУ, София
9. Стоянка Иванова Стефанова ТУР, ТУУ, Бургас
10. Юлия Георгиева Попова ТУР, ТУУ, София

Данни за организацията
ЕИК/БУЛСТАТ  204706357
Гордън Груп България 2017 ЕООД
Бургас , ул. Константин Фотинов 22
МОЛ Дарина Георгиева
0898579018
info@gordonbulgaria.com
Данните и информацията са публикувани на адрес :
www.iropk.mon.bg