За нас

Институтът по математика и информатика (ИМИ) е единственият институт на БАН в областта на математиката и един от водещите в страната с тема информатика и компютърни науки.

Мисия на института е развитие математиката и информатиката чрез научни изследвания и приложение на математиката и информатиката в националните образователни програми и процеси на всички нива.

Сътрудниците на ИМИ са разделени в 9 отделни секции и едно временно научно звено. Работи се по научни и научно-приложни теми в рамките на:

 •     Вътрешноинституционални проекти, финансирани от бюджета на БАН;
 •     Проекти, финансирани от Фонд “Научни изследвания” към МОН;
 •     Проекти по европейски и международни програми;
 •     Иновационни проекти и проекти за трансфер на технологии.

В Институт по математика и информатика  действат 18 постоянни научни семинара. От ИМИ или със съдействието на Института се издават четири научни списания.

Поддържа се богата библиотека, която, по мнение на многобройните гости на института от чужбина, е сред най-добрите в Югоизточна Европа в областта на математическите науки.

Благодарение на високия професионализъм на сътрудниците си ИМИ е интегриран в световната научна общност и се ползва със заслужен авторитет. Всяка година институтът посреща над 200 известни чуждестранни учени, организира над 15 научни конференции, семинари, школи.

Мисия на Институт по математика и информатика

Мисията на Института по математика и информатика е:

 • Развитие на фундаменталните и приложни изследвания по математика и информатика в съответствие с националните и европейски приоритети, интегриране на ИМИ в Европейското изследователско пространство;
 • Научни изследвания в направленията математически структури, математическо моделиране и математическа информатика, които обогатяват теоретичните основи на математиката и информатиката и водят до иновационни приложения в другите науки, в информационните и комуникационни технологии, в индустрията и обществото;
 • Приложение на математиката и информатиката в националните образователни програми и образователни процеси на всички нива в страната;
 • Утвърждаване на ролята на ИМИ като водещ научен център в България в областта на математиката и информатиката.

В съответствие с Европейските приоритети и програми за научни изследвания и световните тенденции в развитието на математиката и математическата информатика, както и в контекста на международните договорености и необходимостта от социално-значими за България приложения, ИМИ определя следните приоритетни стратегически направления за научни изследвания:

1. Математически структури:

 •     Дискретни математически структури и приложения;
 •     Диференциални уравнения;
 •     Анализ, геометрия и топология.

2. Математическо моделиране:

 •     Стохастика;
 •     Изследване на операциите;
 •     Числени методи и научни изчисления;
 •     Теория на апроксимациите и основи на математическите модели.

3. Математическа информатика:

 •     Математически основи на информатиката;
 •     Математическа лингвистика и обработка на знания;
 •     Моделиране на софтуерни и когнитивни процеси;
 •     Моделиране на информационни процеси.

4. Математическо и информационно моделиране на образователни процеси.

Секции

Дейности