За нас

ОУ Димитър Благоев в селото е основано през 1924г. От 1949г. то носи името “Димитър Благоев” и става основно.

Отначало се е помещавало в две частни къщи, които сега не съществуват. През 1935 г. се строи отделна сграда предназначена за училище, в която се помещава до 1980г., а от 1980 г. е в нова сграда. От 1977 г. до 1984 г. тук се обучават ученици само до седми клас. През периода повечето от учителите в средния курс са външни и с доста голямо текучество. От началния курс всички учители са местни. От 1980 г. е открит и ученически стол. В сградата на училището се помещава и целодневната детска градина до 1997г, когато е закрита, а от 2003г. към училището е разкрита подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка.

Училището е център на културните прояви в селото. Организират се курсове за неграмотни и малограмотни, осъществява се културната дейност на местното население, чрез включването му в общоселски мероприятия. В началото основен проблем е липсата на местни учителски кадри, което води до голямо текучество на учители. Поради отдалечеността на селото те не са се задържали за повече време. Постепенно проблемът се разрешава с изпращане на младежи от селото в полувисши институти и към 1996/97 учебна година този проблем не съществува. През 1980 г. е отбелязана 50-годишнината от създаването на училището и обучението продължава да се води в новооткритата сграда. Тя е построена със съдействието на местното население и отговаря на съвременните хигиенни изисквания за здравословен учебно-възпитателен процес. През 1988 г. тук е разкрит и осми клас, което позволява на децата да завършат основно образование без да пътуват до с. Михалково. Голяма част от завършилите деца продължават да учат в гимназии и техникуми, а след това и във висши учебни заведения в Пловдив, София и другаде.

През последните години в училището учениците учат в слети класове, поради факта че и тук населението не е подминато от засилващия се демографски проблем. Това се налага от малкия брой деца, подлежащи на задължително обучение.

Колектив


Педагогически персонал:

  • Здравко Красимиров Ликов – директор, Преподавател Културно образователна област – Математика, информатика и информационни технологии;
  • Емилия Здравкова Бошнакова – старши учител подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка;
  • Минка Стоянова Хаджиева – старши учител начален етап;
  • Елка Наскова Ликова – старши учител общообразователен учебен предмет;
  • Преподавател Културно образователни области – Български език и литература и Чужди езици;
  • Маруся Давидова Шуменска – старши учител общообразователен учебен предмет;
  • Преподавател Културно образователни области – Обществени науки и гражданско образование и Бит и технологии;
  • Емил Димитров Хаджиев – старши учител общообразователен учебен предмет;
  • Преподавател Културно образователни области – Природни науки и екология и Физическа култура и спорт;
  • Милка Младенова Бодурова – старши учител ЦДО.