За нас

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗУПО/ Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности /РЦПИОВДУСОП/ се преобразува в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ в град Ямбол.
Регионален център изпълнява дейности свързани с организационното и методическо подпомагане, с квалификацията на педагогическите специалисти и с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Дейности в РЦПППО Ямбол

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование осъществява следните дейности:

-организационно и/или методическо подпомагане;

-дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти;

-дейности, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

За Вас

Какво е „Приобщаващо образование”?
Основната концепция, залегнала в приобщаващото образование е, че всяко дете има право на достъп до качествено образование в общообразователната училищна система и е способно да учи.

В този смисъл всяко дете, независимо от различия, основани на възраст, пол, етническа принадлежност, увреждане или други бариери пред ученето,може и следва да се обучава в общообразователно училище.

Приобщаващото образование цели да се отговори на нуждите на всяко дете, като се отделя специално внимание на групи деца, които са в риск да бъдат социално изолирани или изключени от общообразователната система.

 

Кои  деца са със специални образователни потребности ?

Деца и ученици  със специални образователни потребности са децата и учениците с образователни потребности, които може да възникнат при:

  1. различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени (умствена изостаналост), множество увреждания;
  2. комуникативни нарушения;

3.специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия);

  1. разстройства от аутистичния спектър;
  2. емоционални и поведенчески разстройства.