За нас

17 СУ Дамян Груев София е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

Отваря врати, за да посрещне своите първи възпитаници. В 60-годишната си история, учебното заведение значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции. Приемственост има и в работата на учителския колектив, който се стреми да съчетава опита на предишните преподаватели с новостите в образователната сфера.

Образованието, което получават възпитаниците на 17 СУ Дамян Груев е в унисон с променящия се съвременен свят. У децата се възпитава поведение на уважение към другия, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси.

Колективът работи за утвърждаването на учебното заведение като образователна институция, способна да формира у възпитаниците си национални и общочовешки добродетели.

Усилия са насочени и към усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия състав и обособяването му като екип, състоящ се от високовалифицирани и отговорни специалисти.

Учебното заведение има за цел да подготви своите възпитаници така, че те успешно да се реализират творчески и професионално.

Разположено в един от най-красивите и екологично чисти квартали на София. Потънало в зеленина и спокойствие. На фона на тази зелена красота се откроява сградата на училището, която отразява лъчите на слънцето и смеха на децата. Сгрява душата и радва очите.

В 17 СУ Дамян Груев се обучават деца от І до ХІІ клас. Учебните занятия за всички ученици се провеждат на две смени.

Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в столицата.

Екип от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.

Репутацията на 17 СУ Дамян Груев се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършили образованието си в него.

Мисия

Мисията на училището е да предава знания и умения, но също така и да подкрепя младите хора по пътя им към личностна и професионална реализация.

Екипът на 17. СУ  Дамян Груев с ранно чуждоезиково обучение подготвя учениците да бъдат отговорни личности, социално ангажирани, открити към света на идеите и културата, способни да се адаптират към бързото и естествено развитие на днешния свят. Училището е важен етап от живота на младите хора. Училищният екип има за цел да ги подпомага и насърчава, когато те нерядко срещат трудности.

Екипът на нашето училище съзнава, че постиженията зависят от мотивацията. Основната ни цел е училището да осигури качествено обучение, което да позволи на всеки ученик да намери своя път в живота и да изгради своя успех.

Ценности

  • Мотивация, насочване и постижения на учениците
  • Гражданско образование
  • Култура

Галерия