За нас

Детска градина 12 Радост се намира в кв. „Църква” на гр. Перник. Тя е целодневна детска градина с общинско финансиране. Разполага с три сгради (централна и  два филиала), които отстоят на 3 км. разстояние една от друга. Филиалът на ул.”В.Терешкова №7  функционира от м. 12. 1973 г., а централната сграда – от м. 12.1987 г.Филиалът в с.Студена е от 2012 г. Сградите са в добро състояние, естетически и функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт за децата.

Детското заведение се отоплява със самостоятелна отоплителна система.. Спазени са функционалните и хигиенно-педагогическите изисквания при оформяне на дворното пространство.
ДГ № 12 функционира с общо 9 групи-1 яслена и 8 целодневни. Групите са разпределени както следва: яслена и три целодневни групи в сградата на филиала/ул.В.Терешкона №7/; 4 целодневни в централната сграда и една сборна в с.Студена. Децата са общо 205. Деца на ресурсно подпомагане-1. Храната за  Централната сграда се приготвя в кухненски блок, който изхранва и групите в двата филиала.

В ДГ 12 Радост се премат деца от от 1 до 7год възраст по желание на родителите /съгласно ЗПУО/,изразено с писмено заявление. Групите се оформят по възрастов признак, по желание на родителите и Правилата за прием на деца в ДГ на Община Перник. Приемът се осъществява от 01.06. на всяка календарна година за деца навършили 3 годишна възраст в съответната година и посещаващи детската ясла към ДГ 12 Радост . За деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение преди постъпване им в І-ви клас, както и непосещавали детска ясла /градина до момента, приемът е от 15.09. За останалите възрастови групи приемът е целогодишен при наличие на свободни места.

Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и хоризонталните политики на Европейския съюз.

Групи

Група Пчеличка
Група Пчеличка
Група Калинка
Група Калинка
Група Хвърчило
Група Хвърчило
Група Зайко Многознайко
Група Зайко

Групи