За нас

Основната сграда на Детска градина „Света Анна”  се намира в източната част на град Сапарева баня; в структурата на детската градина са включени и бази, в които се провежда предучилищно образование в  с. Ресилово, с. Овчарци и с Сапарево, община Сапарева баня.

Занималните и спалните помещения са в много добро състояние, естетически и функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт за децата. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, осигурени са познавателни книжки и пособия за децата, подлежащи на задължително предучилищно образование.

Основната сграда на детската градина се отоплява от геотермална централа, а групите в селата на община Сапарева баня – локално парно отопление с твърдо гориво.

За психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и непедагогическия персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, телевизор, видео, бели магнитни дъски, подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали за децата, книжки и др.; спалните помещения са просторни, с цветно детско спално бельо – различно за всяка група; гардеробчета и санитарни възли.

В ДГ „Света Анна” има установен пропусквателен и епидемиологичен режим, хигиенни условия, рационално и здравословно хранене на децата. Менюто ежеседмично се поставя на обособено табло за информация  на всички родители.

Дворните пространствва са обширни. Спазени са функционалните и хигиенно-педагогически изисквания при дворното пространство. В основната сграда са обособени 3 обширни площадки за игра, една от които е с ударопоглъщаща каучукова настилка и функционални комбинирани детски спортни съоръжения, детска сцена за изяви и провеждане на празници на открито, велоалея около сградата, затревено футболно игрище и площадка по БДП.

Детска градина „Света Анна“ прилага форми и методи за идентифициране и посрещане на различните потребности на децата, като дава възможност на всички, независимо от социално-икономическия им произход или лични обстоятелства, да развиват пълния си потенциал чрез поставяне основите на учене през целия живот.

МИСИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТА АННА“

Мисията на Детска градина „Света Анна“ е да зададе параметрите на гъвкава и адекватна система на предучилищното  образование въз основа на новите очаквания и изисквания, която да позволява непрекъснато вътрешно развитие и усъвършенстване в отговор на обществените промени и потребности.
Детска градина „Света Анна“ – град Сапарева баня поставя фокуса върху:

 • насърчаване и подкрепа на личностното развитие на детето като самостоятелна автономна личност;
 • приобщаване в образователната система на всички деца, независимо от различията им в образователните потребности за развиване на пълния си потенциал чрез учене през целия живот;
 • поставяне основите на утвърждаване на демократичните ценности, уважението към различието, социалното сближаване, активното гражданско участие и междукултурния диалог.

Мисията на Детска градина „Света Анна“  е да очертае нова рамка за съдържанието и за процеса на обучение, която трябва да води до :

 • развитие на уменията, компетентностите и ценностите на всяко дете;
 • организиране на образователна среда, ориентирана към детето, към неговите способности и култура, основана на използване на различни информационни ресурси.

Мисията на Детска градина „Света Анна“ е отговорност на всички участници в процеса на педагогическо взаимодействие, осъществяван в осигурена среда за учене чрез игра, чиято крайна цел е постигането на съвкупност от  компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТА АННА“

      Детска градина, която:

 • Развива добрите начала у детето и позитивното у него;
 • Твърждава ценностите на съвременната цивилизация;
 • Приема и цени различието;
 • Гарантира равно качество на услугите за всички деца.

В управлението на процесите в детската градина са включени родители, ученици и други членове на общността, като участващите страни работят в сътрудничество и
партньорство.

В Детска градина Света Анна, като институция  в системата на предучилищното и училищното образование, детето придобива:

 • Нагласи за сътрудничество;
 • Нагласи за саморазвитие и самоконтрол;
 • Умения за критическо мислене;
 • Предприемчивост и инициативност;
 • Умения за решаване на конфликти;
 • Умения за вземане на решения;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативни умения;
 • Отговорно отношение към ученето и мотивация за учене през целия
 • Живот;
 • Чувство за принадлежност и общностен интегритет.

Прием. Необходими документи.pdf

Групи

Запознайте се с нашите групи
ПГ / 5 г./ Детелинка - ДГ Света Анна - Сапарева Баня
 ПГ (6 г.) "Слънчице" - ДГ Света Анна - Сапарева Баня
Първа група "Звездичка" - ДГ Света Анна - Сапарева Баня
ПГ (6 годишни - А) "Пчеличка" - ДГ Света Анна - Сапарева Баня
ДГ А "Мечо Пух" - с. Сапарево - ДГ Света Анна - Сапарева Баня
ДГ Б "Горица" - с. Овчарци - ДГ Света Анна - Сапарева Баня
ДГ В "Слънце" - с. Ресилово - ДГ Света Анна - Сапарева Баня

Галерия