За нас

Визия:
В детската градина  Усмивка – град Опака се формират знания и личностни умения у децата за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности , противодействие срещу проявите на агресия и насилие.
ДГ „Усмивка“ е функционираща, гъвкава , отворена система, гарантираща постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа от родителите.

Детската градина и външната среда :
ДГ Усмивка“ се състои от основна сграда в град Опака с четири групи деца , сграда в с.Крепча с три групи, сграда в с.Г.Градище с една група и сграда в с.Люблен с една група.
Сградите са съобразени с всички санитарно -хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата и за провеждането на цялостен , качествен и пълноценен педагогически процес.
Всички помещения в детската градина са в добро състояние -естетически и функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт на децата и персонала.
Подредбата на МТБ и цветовото оформяне на помещенията са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа на съответната група.
Обособени са площадки , които са снабдени с уреди и съоръжения за игра, пясъчник и сенник, но същите се нуждаят от осъвременяване.

Деца
В ДГ „Усмивка“ се приемат деца на възраст от 2 год. до 7 години, по желание на родителите (съгласно ЗПУО), като групите се формират съгласно нормативните изисквания и правилата за прием утвърдени от директора. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

Възпитателно – образователен процес

Наличие на Стратегия за развитие на ДГ за период 2016 – 2020г.
Изпълнение на държавните образователни изисквания.
Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата.
Учебно – техническа и материална база
Достатъчни УТС –технически средства, подпомагащи педагогическия процес –компютри, принтери,фотоапарати, DVD.
Сравнително добре оборудвани дворове за дейности на открито.
Външни фактори
Връзки със семейството.
Връзки с неправителствени организации
Общински структури и културни институции

Мисия

ЦЕЛ:
Обединяване усилията на учители, помощен персонал и родители за запазване и усъвършенстване на условията в ДГ за пълноценното физическо и психическо развитие на децата и осигуряване на готовността им за училище, съобразени с:
– правото на лично достойнство,
– защита и грижа за здравето им,
– съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност към изява.

Приоритети в дейността на детската градина :
1.Развитието на индивидуалните компетентности на децата на основата на откриването на техните силни и слаби страни.
Развитие на умението на саморегулация на поведението на децата;
стимулиране на любознателността;
развитие на самостоятелността;
стимулиране на интересите;
стремеж към постигане на високи резултати;
умение за решаване на възникнали проблеми.
2.Осигуряване качествена подготовка за училище, която да гарантира на децата училищна готовност, което означава детето не само да има определени представи за околния свят, но и да има устойчиво внимание, памет, умения за общуване с връстници и възрастни, положителна нагласа към новата социална роля „ученик”.
3.Осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на очакваните резултати, описани в държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.
4.Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности и дарования.

Цел в работата на педагогическия екип :
1.Конструиране на привлекателно и ценно за детето игрово-познавателно пространство, създаване на възможност всяко дете да развива максимално своите потребности и социалните компетентности.
2.Пълноценна социализация и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства .

Галерия