За нас

Институт по Инженерна Химия ИИХ е академична специализирана научна организация по инженерна химия към Българската академия на науките (БАН). Той е основен национален изследователски център по инженерна химия и биохимично инженерство.

През 1961г. в Института по обща и неорганична химия при Българска академия на науките (БАН) се създава секция „Масообменни процеси” с лаборатории по „Екстракция” и „Абсорбция”. Тя представляваше първата българска специализирана лаборатория за инженерно-химични изследвания. През 1973 г., тази секция се преобразувана в самостоятелно научно звено на БАН, под името „Централна лаборатория по Теоретични основи на химичната техника”. До 1986 г. персоналът на звеното нарастна на 66 служителя и то се превърна в Институт по инженерна химия (ИИХ).

Основната задача на ИИХ: да допринесе за устойчивото развитие на околната среда на страната ни със своята научна методология, научен капацитет и богат опит в научните и приложните изследвания в областта на химическата технология и индустриална биотехнология.

Основните направления в изследователската и приложна дейност на ИИХ са следните:

  • Енергия и енергийна ефективност;
  • Развитие на зелени и еко-технологии;
  • Нови материали и технологии;
  • Информационни и комуникационни технологии;
  • Биотехнологии и получаване на чисти продукти.

През годините в ИИХ са разработени и подготвени за промишлено приложение повече от 40 нови процеса, оборудване и технологични схеми с опазващ околната среда или енергоспестяващ ефект.

Изследванията в областта на биотехнологиите, отнасящи се за различни ферментационни и ензимни процеси, се прилагат на практика във фармацевтичната промишленост. Както и за биологично пречистване на отпадъчните води при интегрирани процеси за третиране на отпадъци, комбинирани с производството на енергия от възобновяеми източници.

Нова област е проучването, разработването и оптимизирането на процесите на горивни клетки (химични и микробиологични) за получаване на енергия при едновременно отстраняване на някои замърсители на околната среда.

Ежегодно се публикуват около 70 научни статии, изнасят се около 70 доклада (90% от тях на международни конференции) и се забелязват повече от 500 цитирания на научните приноси на Института.

Научният състав на ИИХ

  • 7 професора;
  • 9 доцента, от които 5 имат научна степен доктор на науките;
  • 25 – докторски степени.

В Института се обучават и 8 докторанта.